LOGO CAIB
Contingut
13 maig 2020Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: El Consell de Govern aprova el decret COVID19 per a la reactivació econòmica i calcula un impacte de 3.519 milions d’euros CConsell de Govern extraordinari

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: El Consell de Govern aprova el decret COVID19 per a la reactivació econòmica i calcula un impacte de 3.519 milions d’euros

\ El decret llei compta amb el suport de la mesa de Diàleg Social, els consells insulars i la Felib

 

\ S’estableixen mesures per impulsar sectors clau com la construcció, renovables e innovació, seguint un model que redueix places d’allotjament turístic i protegeix el sol rústic permetent construir sobre sòl urbà

 

 

El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret Llei COVID19 per afrontar els efectes socials i econòmics de la crisi sanitària, el qual pot suposar un impacte de 3.519 milions d’euros a l’economia de les Illes Balears en els pròxims dos anys. Aquesta xifra representa el 7,5% del Producte Interior Brut de les Illes.

 

El decret llei inclou mesures per agilitar l’administració, fomentar la protecció social i estimular la inversió. Així mateix estableix també les bases per incentivar la recuperació ràpida de sectors com el foment de les energies renovables, la construcció d’habitatges i infraestructures indispensables per a la sostenibilitat i la millora de l'oferta turística amb inversions de qualitat que no suposin creixement en el nombre de places. Aquestes mesures de reactivació permetran mobilitzar 31.000 llocs de feina a temps complet durant l’any 2020, un 5,9% del mercat laboral de les Illes.

 

Les mesures d’estímul a la inversió que afecten al sector de la construcció, el turisme i la innovació suposen un impacte de 2.962 milions d’euros. I les accions de foment de les renovables i la sostenibilitat sumen inversions per valor de 557 milions d’euros.

 

La normativa incorpora mesures fruit del diàleg i acord amb els consells insulars, els ajuntaments, agents socials i patronals, i també inclou accions aportades per tots els partits polítics.

 

Una administració més àgil

 

El decret llei estableix mesures per incentivar una relació més àgil i directa amb l’administració, a banda de flexibilitzar l’administració i el cos de funcionaris. Per això, s’inclouen mesures per fomentar la mobilitat de treballadors per afavorir l’atenció de tots els recursos necessaris, com ja s’ha fet durant aquesta crisi amb el reforç dels equips que s’encarreguen d’agilitar els ERTOS o els que fan possible el cobrament de la renda bàsica o de les ajudes de la dependència.

 

Menys temps d’espera per a rebre subvencions i prestacions socials

 

Es redueixen tràmits i es simplifiquen els processos també en l’àmbit de la protecció social. Per resoldre la situació d’urgència que genera aquesta crisi, es redueix a un temps les tramitacions de subvencions, prestacions i ajudes, com la modificació dels processos d'assignació dels serveis de teleassistència i servei d’ajuda a domicili perquè sigui més àgil l’adjudicació d’aquests serveis als ciutadans i ciutadanes.

 

S’inclou una nova prestació econòmica extraordinària de fins a 290 euros per a persones dependents, prorrogable i amb vigència de 4 mesos a partir d’aquest 1 de maig, per compensar les despeses econòmiques que ha generat la suspensió dels centres de dia per als dependents.

 

El decret llei també permet, en cas de situacions extraordinàries derivades de l’estat d’alarma u altres situacions excepcionals, que els consells insulars poden autoritzar les escoles d’educació en temps lliure, infantil i juvenil a fer determinats mòduls de formació a distància per tal d'evitar que l’activitat de temps lliure es paralitzi.

 

Se simplifica el procés de subvencions fins a 31 de maig de 2021, reduint la tramitació i aprovació de subvencions a línies de desenvolupament econòmic i sectorial, foment de l'R+D+I, suport a autònoms, pimes, persones vulnerables, ajudes assistencials, culturals, d’esport i d’educació, tan d’àmbit autonòmic com de consells i ajuntaments.

 

Agilitació de la inversió a sectors estratègics

 

S’agilita també la inversió de sectors clau per a la reactivació econòmica de les Illes com la construcció i l’accés a l’habitatge.

 

Pel que fa a les ajudes al lloguer, i per poder accedir a les ajudes de 2020, es faciliten els tràmits en eximir als arrendataris que hagin d’acreditar el dipòsit de la fiança que fa el propietari per resoldre algunes situacions en què els inquilins no poden sol·licitar les ajudes per la resistència d’alguns propietaris a fer el dipòsit. No serà necessari acreditar el dipòsit a les ajudes de lloguer ordinàries de la convocatòria 2020 ni tampoc a les ajudes COVID-19 que es convocaran al mes de juny.

 

S’impulsa una figura administrativa com la declaració responsable per part de ciutadans i empreses, basada en la confiança en el ciutadà, de cara a un inici primerenc i àgil de l’activitat.

 

Per tal de disposar en temps i forma de les llicències o autoritzacions preceptives, s’estableix un règim excepcional, de caràcter transitori, de declaració responsable per a determinades obres i instal·lacions a executar en sòl urbà, excloent les situades en zones de servitud de costes i les d’edificacions fora d’ordenació.

Amb l’objectiu d’accelerar projectes que contribueixen a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en els edificis,  entre d’altres, el decret permet als promotors d’obres i instal·lacions només en sòl urbà que siguin conformes amb la ordenació urbanística, presentar una declaració responsable en comptes d’una llicència prèvia per tal de poder fer canvis estructurals, rehabilitació integral, reformes internes, canvis de distribució interna i demolicions. Per acollir-se a aquesta figura, i en cas de les obres de reforma integral, el promotor s’ha de comprometre a millorar l’eficiència energètica de les construccions i instal·lacions i incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua. Aquest mecanisme serà vigent fins dia 31 de desembre de 2021.

En tot cas, la declaració responsable no serà d’aplicació en els casos d’obres de nova planta, moviments de terres ni actuacions que afectin a zones de servitud de protecció de costa ni als edificis en situació de fora d’ordenació.

 

El decret també modifica la Llei 1/2007, de 16 de març contra la contaminació acústica de les Illes Balears per permetre que totes les obres d’edificació, modificació, reparació i enderrocaments estiguin permeses durant la temporada turística de 2020.

 

El decret també aprova mesures per impulsar la inversió privada en el sector turístic, actuacions lligades a la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l'oferta i l'adaptació a les exigències sanitàries marcades per la pandèmia, com per fomentar l'aprofitament i canvi d'ús d'instal·lacions turístiques obsoletes.

 

Sota la premissa que no es produeixin augments de places turístiques ni augments d'altura, el decret permet que els establiments d’allotjament i altres d’esbarjo, lúdics, esportius, restauració i d’hostaleria puguin, fins 31 de desembre de 2021, executar projectes per a reduir l'estacionalitat amb millores de la seva oferta, augmentar l'eficiència en la despesa d'energia i aigua, instal·lar en els seus aparcaments un mínim del 50% de places amb punts de recàrrega elèctrica. Aquests canvis estan subjectes al fet fet que s'aboni a l'administració municipal corresponent un 5% del pressupost d'execució. Fins ara es permetia un 10% d’augment d’edificació, el decret estableix que la superfície edificada no podrà ser de més d’un 15%. En cap cas es permetrà l’augment de places ni aforament per tal mantenir les mesures de seguretat.

 

L’objectiu és elevar la qualitat dels establiments i limitar els models d’allotjament lligats als excessos, per això també es prohibiran els autodispensadors de begudes alcohòliques, a l'abast dels clients.

Es permetran actuacions destinades a fomentar el canvi d’ús d’instal·lacions turístiques obsoletes permetent a establiments d’allotjament  de zones madures o que hagin cessat la seva activitat en qualsevol altre zona, que puguin canviar el seu ús per a ser convertit en habitatges protegits, sense possibilitat de tornar a canviar-ne l'ús, en equipaments de serveis sociosanitari o en instal·lacions dedicades al desenvolupament científic i la recerca. Això significa reduir places d’allotjament turístic perquè es donen de baixa les obsoletes. No es podrà canviar d’ús cap edifici en sòl rústic.

Amb el mateix objectiu de reduir pressió turística, per a garantir la convivència i fomentar l'accés a l'habitatge, se suspèn la possibilitat d'iniciar noves activitats turístiques en habitatges unifamiliars de la ciutat de Palma, fins al 31 de desembre de l'any 2021.

També per a fomentar la sostenibilitat, el decret llei, i en col·laboració amb consells insulars i ajuntaments, inclou mesures d'estímul a la instal·lació de renovables i al seu sector auxiliar.

Per tal que aquestes mesures es puguin implementar de forma ràpida, es modifica la Llei 14/2019,  de projectes industrials estratègics de les Illes Balears,  perquè es puguin declarar estratègics els projectes de renovables en qualsevol punt de la seva tramitació per poder-ne accelerar el tràmit. De la mateixa manera, també s’accelera la consulta als ajuntaments i consells.

Per impulsar la nostra mobilitat col·lectiva i sostenible, es fomenten infraestructures estratègiques en transport públic, les infraestructures energètiques per donar servei a la xarxa de transports (benzineres, punts de càrrega elèctrica, etc.), i les instal·lacions fixes com cotxeres, parades de bus o instal·lacions de manteniment de la xarxa de transport públic.

En aquest sentit, també es redueix la tramitació de projectes ferroviaris i tramviaris, i es modifica la llei de carreteres per simplificar procediments i millorar la capacitat per fer complir les infraccions en matèria d'obres o instal·lacions, incorporant criteris ambientals i de protecció del paisatge.

En aquest context d’agilitació de la tramitació administrativa per a la construcció, cal garantir el compliment de la normativa vigent, per això també es faciliten els procediments d’inspecció.

 

S’incorpora una disposició addicional que modifica l’entrada en vigor d’alguns dels articles de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

En concret, es modifiquen els apartats 1 dels articles 23 i 24 i els apartats 2 i 6 de l’article 25. Els articles 23 i 24, així com l’apartat 2 de l’article 25 havien d’entrar en vigor dia 1 de gener de 2021. Regulen diversos aspectes relacionats amb els productes d’un sol ús com la venda, distribució i ús de plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d’un sol ús fets de plàstic.

Els objectius es mantenen intactes però davant diverses peticions dels sectors productius implicats i després d’una ronda de consultes on s’ha constatat el suport de les entitats socials que han acompanyat el procés de redacció de la llei s’ha cregut convenient ampliar, per a un període equivalent al temps de vigència de l’estat d’alarma, l’entrada en vigor d’aquests articles. La manca de lliure circulació d’equipaments i de persones ha afectat l’adaptació de diversos processos d’homologació i de la maquinària necessària per a produir en les noves condicions. D’altre banda, cal recordar que un nombre important d’empreses s’han vist obligades a aturar completament l’activitat i es troben sotmeses a processos temporals de regulació d’ocupació (ERTO).

Es considera, per tant, raonable allargar el termini d’entrada en vigor d’aquests articles (els que estaven previstos per a més curt termini) per a un període equivalent als dies que hagi durat l’estat d’alarma.

L’apartat 6 de l’article 25, per la seva banda, establia que «no es podran distribuir paquets de llaunes o botelles de begudes subjectes mitjançant anelles de plàstic ni altres envasos col·lectius secundaris que, en tot cas, hauran de ser de material biodegradable a partir de l’1 de gener de 2021». En aquest cas, el termini per a l’entrada en vigor es trasllada fins a l’1 de juliol de 2021. Es fa coincidir, així, amb l’entrada en vigor de la Directiva Europea de Plàstics, l’1 de juliol de 2021.

També, per facilitar i fomentar la inversió i instal·lació de noves empreses a l'entorn del Parc Bit, es fomenta la creació de forma àgil d'àrees urbanitzades aptes per a la implantació d'instal·lacions d’empreses i projectes tecnològics i d’innovació.

Igualment, el decret incorpora modificacions fiscals rellevants, de cara a facilitar l'activitat després de la crisi generada per la pandèmia.

 

Els turistes que arribin els propers mesos a les Illes seguiran pagant l’impost sobre estades turístiques, però per garantir que els hotelers només liquiden l’impost dels turistes que de veritat arriben, s’adapta el sistema d’estimació objectiva. És un pagament que fan els establiments a través d’un sistema de mòduls, i en aquest cas, per a l’exercici fiscal de 2020, el pagament a compte que anualment s’ha de fer el mes de setembre, queda suprimit, sense perjudici de l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació, el proper mes de gener, de la quota que es meriti al llarg de tot l’exercici de 2020. Per tant, l’impost s’adapta a les circumstàncies excepcionals de la crisi, i que incideixen greument al sector.

En aquest sentit, atès que la crisi produïda per la pandèmia és no només sanitària, sinó també social i econòmica, i ateses també les necessitats d’implementar polítiques públiques per pal·liar aquests efectes, es considera imprescindible preveure legalment que els recursos disponibles per afavorir el turisme sostenible corresponents a projectes no executats es puguin destinar a les finalitats que des del Govern es considerin necessàries als efectes esmentats, en forma de projectes o de línies de despesa o inversió, vinculades a mitigar els efectes de la crisi de la Covid-19. El Consell de Govern està autoritzat per analitzar cas per cas.


 

 

 

Documents adjunts: