LOGO CAIB
Contingut
20 abril 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Instruccions per a l’avaluació de l’alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:Instruccions per a l’avaluació de l’alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes

Les escoles oficials d’idiomes de Balears ja compten amb les instruccions corresponents a l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat en el darrer trimestre del curs escolar 2019/20. Aquesta documentació ja s’ha publicat al BOIB i s’ha fet arribar als centres.

L’objectiu de les instruccions és atendre a la situació derivada de la suspensió d’activitats lectives presencials i preveuen tant la modificació de les programacions didàctiques com la revisió dels criteris d'avaluació i de qualificació. 

Aquestes instruccions afecten l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de les EOI dels cursos bàsic A1 d'alemany, anglès, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, àrab, rus i xinès, d'intermedi B2.1i avançat C1.1 d'alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d'àrab, rus i xinès.

Les instruccions estableixen que les EOI han de tenir en compte les dificultats derivades de la suspensió d’activitats lectives presencials tant per modificar les programacions didàctiques com per a la revisió dels criteris d'avaluació i de qualificació.  Aquestes modificacions han de preveure un període a l'inici del curs 2020 2021 i/o accions concretes durant tot el curs, per reforçar, consolidar o desenvolupar els aspectes del currículum que s'hagin vist afectats per la suspensió de les activitats lectives presencials i que es considerin aprenentatges imprescindibles per poder continuar amb la planificació curricular del curs en el nivell que correspongui amb garanties d'èxit.

L'avaluació final ordinària, amb caràcter general, es durà a terme a partir de les evidències d'aprenentatge de la primera i segona avaluació per a cadascuna de les activitats de llengua avaluables i la qualificació de cadascuna de les activitats de llengua avaluades a l'avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l'alumne tenint en compte les evidències d'aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves orals o escrites realitzats telemàticament a partir de l'inici de la suspensió de les activitats lectives presencials, repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l'alumne abans de la suspensió

Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

Els criteris de promoció de curs es mantenen sense canvis, així els alumnes de les escoles oficials d'idiomes dels cursos amb avaluació final d'aprofitament, promocionaran al curs següent sempre que hagin obtingut a l'avaluació final un mínim del 50% en cadascuna de les 5 activitats de llengua avaluades i un mínim del 50% globalment. 

Els alumnes que, encara que hagin obtingut una avaluació final positiva i puguin promocionar, vulguin repetir curs, podran fer-ho, sens perjudici de la seva situació acadèmica. 

En tot cas, i ateses les circumstàncies excepcionals del curs 2019-2020, per a l'alumne que no promocioni, no es tendrà en compte aquesta convocatòria en relació amb el límit de permanència en les escoles oficials d'idiomes per superar els nivells bàsic, intermedi i avançat,

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha publicat totes les instruccions de tots els nivells educatius per a l’avaluació del darrer trimestre dels curs 2019/20. S’han remès als centres educatius i es poden consultar al web de la Conselleria, a l’apartat «Darrera actualització indicacions sobre coronavirus».