LOGO CAIB
Contingut
4 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Educació inicia una ronda de contactes amb col·lectius educatius sobre el Protocol de desescalada a l’àmbit educatiu NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:Educació inicia una ronda de contactes amb col·lectius educatius sobre el Protocol de desescalada a l’àmbit educatiu

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha remès avui a representants dels diferents col·lectius que integren la comunitat educativa l'esborrany del Protocol de desescalada progressiva a l’àmbit educatiu. Aquest document és fruit de les reunions del grup de treball de desescalada progressiva de les activitats i dels sectors relacionats amb l’educació i la infància amb l’objectiu de possibilitar una recuperació progressiva i segura de les activitats presencials, d'acord amb les fases establertes en el document “Plan para la transición hacia una nueva normalitat” del Ministeri de Sanitat. El comitè està integrat per representants de la Conselleria de Salut, Educació i Afers Socials.

El Protocol estableix que el retorn a les activitats presencials als centres educatius ha de complir amb quatre objectius primordials:

 1. Planificar el retorn progressiu i seqüencial amb garanties sanitàries en relació amb la COVID-19.
 2. Incidir en el treball organitzatiu dels claustres per preparar el retorn i per a la coordinació pedagògica del període de reobertura.
 3. Organitzar l'acollida i garantir l'acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
 4. Refer el vincle educatiu i acadèmic per concentrar-se en activitats estratègiques i fonamentals d'aprenentatge sota un format de torns presencials alterns amb ensenyament en línia.

El retorn a les aules serà un període excepcional de retrobament i reorganització interna dels centres educatius. S'ha de prestar prioritat a l'acollida socioemocional de l'alumnat i la identificació d’alumnes que hagin patit una situació d’especial dificultat. Els imponderables sanitaris fan que no pugui ser considerat com un període lectiu ordinari, estant sotmès a limitacions que han d'estar ben organitzades.

Fases de desescalada a l’àmbit educatiu

El document preveu la desescalada en 4 fases de dues setmanes de durada cadascuna d’elles:

Fase 1 o inicial

 • Tots els tràmits administratius de manera telemàtica
 • Informació a usuaris i treballadors dels centres de les mesures de distanciament, protecció individual i pautes per a l’inici de les classes, adaptats a les edats.
 • Protocol d’actuació per a docents davant alumnat amb problemes de salut al centre, per a coordinar Salut i Educació a traves de CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, i pautes per identificar problemes emocionals d’infants i famílies derivats del confinament.
 • Assessorament als docents, especialment d’infantil i primària sobre com explicar el que ha passat i com funcionar a partir d’ara als infants i per a poder oferir pautes sobre el que es pot fer i el que no.
 • Retorn dels equips directius i personal d’administració i serveis a l’activitat presencial amb una antel·lació mínima de 7 dies abans de l’inici de la fase 2 per organitzar neteja i desinfecció dels espais, operacions de manteniment i posada a punt, verificar la dotació de la farmaciola i planificar el funcionament dels serveis educatius en les fases següents. A més, l’equip directiu haurà d’elaborar el Pla de retorn a les activitats educatives presencials i remetre’l al Departament d’Inspecció Educativa.
 • Comunicació a les famílies de la data d’inici prevista per a la represa de les activitats educatives presencials i de les mesures sanitàries que s’hauran d’aplicar a partir del retorn als centres.
 • Publicació de la normativa relativa al procés telemàtic per a l’escolarització i informació a les famílies sobre tot això.

Fase 2 o intermèdia i Fase 3 o avançada

 • Retorn del professorat que hagi de dur a terme activitats educatives presencials amb alumnat, abans de l’inici d’aquestes amb temps suficient com per organitzar el retorn dels alumnes (reorganització d’espais, etc...) i dur a terme simulacre de rutines per les entrades i sortides, distàncies de seguretat, cues, etc...
 • A la Fase 2 es reprendran les activitats presencials següents:
  • Reforç per a alumnat de 2n curs dels cicles de grau mitjà i superior d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO i darrer curs dels ensenyaments de règim especial, en grups de ràtio reduïdes (màxim 12 alumnes per grup sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne). L’assistència serà voluntària.
  • Activitats educatives per a l’alumnat d’Educació infantil en els casos que els dos progenitors puguin justificar documentalment problemes de conciliació familiar i laboral o per raons de protecció dels infants, amb les següents ràtios, mantenint la capacitat de 4m2 per alumne:
   • 0-1: 3 nadons
   • 1-2: 4 infants
   • 2-3: 6 infants
   • Aules mixtes: 30% de la ràtio de l’estat d’alarma
   • 3-6: 12 infants
  • Així mateix, els centres podran organitzar activitats de reforç presencial per a alumnes de la resta de nivells educatius (Primària, ESO, Batxillerat i FP) que a criteri dels equips educatius ho precisin, en grups reduïts que mantenguin les mesures de seguretat recomanades. L’assistència de l’alumnat serà voluntària, per decisió de les famílies.
 • En el cas de primer cicle d’educació infantil, els centres hauran  d’assessorar les famílies dels infants que no acudeixin al centre i orientar-les amb possibles activitats i suport, tal i com han fet durant les fases anteriors del confinament.
 • Les visites de pares, mares o altres persones a les instal·lacions dels centres no estaran permeses amb caràcter general, excepte per a la realització de gestions que necessàriament s’hagin de fer de manera presencial, que s’hauran de gestionar amb cita prèvia.
 • Així mateix, els centres d’educació especial podran reprendre les activitats educatives presencials durant la Fase 2, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne.
 • S’iniciaran les activitats educatives presencials als centres de justícia juvenil i de protecció.
 • La tornada s'ha de basar en criteris generals i inclusius. L'alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari.
 • Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tots els treballadors i a l’alumnat material de protecció individual.
 • En les fases 2 i 3 es suspèn el servei de menjador en centres de 2n cicle d’infantil i primària. En el cas de centres de primer cicle d’educació infantil (0-3), i atesa la necessitat de conciliació establerta com a premisa per a l’escolarització,  es podrà dur a terme aquest servei, en un recinte d’ús exclusiu per a les criatures i sempre que s’assegurin les mesures higièniques i de distànciament estipulades amb caràcter general.

Fase 4 o de nova normalitat

 • L’activitat educativa es reprendrà amb normalitat a tots els nivells educatius, així com el transport escolar, el servei de menjador i les activitats extraescolars.
 • Es suprimiran les limitacions corresponents a les fases anteriors però es podran mantenir algunes mesures de distanciament físic, higiene i protecció individual que marquin les autoritats sanitàries.

Mesures de protecció sanitària i de distanciament físic als centres educatius

Els centres educatius aplicaran les mesures recollides a l’annex 8 “Mesures de protecció sanitària i de distanciament físic als centres educatius de les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut. Les mesures incloses en aquest annex es poden completar amb mesures addicionals, si així fos necessari, en el pla de retorn a les activitats presencials del centre docent corresponent, així com també segons el nivell educatiu i les necessitats maduratives dels grups d’edat.

Entre d’altres accions es preveu:

 • Reduir les ràtios per tal de garantir el distanciament físic de 2 m entre alumnes o 4 m2 per alumne i es podrà organitzar l’assistència de l’alumnat en dies alterns o per torns.
 • Modificar els horaris d’entrada als centres per fer-la escalonada, a fi d’evitar aglomeracions, així com flexibilitzar els horaris de classe, possibilitat de fer torns de matí i horabaixa... , excepte en els casos dels centres que escolaritzen alumnes amb discapacitat, ja que precisen d’unes rutines que s’ha d’intentar evitar interrompre.
 • Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les activitats lectives presencials, i es durà a terme la resta de la jornada de treball mitjançant teletreball, sempre que sigui possible.
 • S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati, diferenciats per edats en franges horàries diferents, i en cas necessari es delimitaran zones amb una capacitat que garanteixi el distanciament i s’intentarà evitar el contacte físic.
 • Es podran emprar els jocs de pati en el moment en què s’autoritzi la utilització de jocs dels parcs municipals o similars.
 • Els jocs d’aigua es permetran sempre que es mantengui la distància mínima de seguretat.
   

Pla de retorn a les activitats educatives presencials
Prèviament al retorn a l’activitat educativa presencial, cada centre educatiu haurà d’elaborar un pla de contingència adaptat a la seva realitat, de forma que permeti assegurar el compliment de les indicacions establertes per les administracions sanitàries i educatives per fer front a la COVID-19.

L’equip directiu, juntament amb el professor responsable de riscos laborals del centre, elaborarà el pla de retorn a les activitats educatives presencials, que inclourà els aspectes organitzatius, de formació del personal i alumnat, així com d’informació a la comunitat educativa, i serà el responsable de garantir el seu compliment. El Pla, entre d’altres qüestions analitzarà la situació del centre en quant a espais, professorat, horaris, accessos, etc. També inclourà la proposta d’organització del centre per incorporar l’ensenyament mixt (presencial i a distància) i en el cas d’infantil s’haurà de preveure l’acolliment dels infants. S’ajustarà la proposta educativa basada en les activitats que no involucrin el contacte físic ni el fet de compartir materials.

L’aplicació del pla de retorn a les activitats educatives presencials serà objecte de seguiment per una comissió amb representació de tota la comunitat educativa del centre i supervisat per l’administració educativa i sanitària.
 

Represa activitat als centres 0-3 no educatius

Respecte dels centres no educatius, cal tenir en compte, que els centres que atenen criatures de menys de 3 anys hauran d’obrir respectant els termes exposats en els apartats anteriors. Els ajuntaments, faran arribar aquestes instruccions a aquests tipus de centres i seran els responsables del seu compliment.

Per altra banda, s’ha acordat amb els consells insulars l’elaboració d’un registre per tenir identificats els centres d’aquestes característiques i l’acceleració de la redacció del reglament que ha de regir aquests tipus de serveis.

Annexos que inclou el Protocol

Annex 1: Represa activitat esport base.

Annex 2: Centres de justícia juvenil i centres de protecció.

Annex 3: “Pautes pel a l’ús correcte de mascaretes i guants”, de Servei de Prevenció de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. .

Annex 4: “Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut.

Annex 5: “Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius

per casos de COVID-19” de Servei de Prevenció de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Annex 6: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre alumnat dels centres educatius”, elaborat per la Conselleria de Salut.

Annex 7: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 entre el personal dels centres educatius de les Illes Balears”, elaborat pel Servei de Prevenció de la CAIB, Servei de Prevenció de Personal Docent i la Conselleria de Salut.

Annex 8: “Bones pràctiques en centres de treball COVID-19”, del Ministeri de Sanitat.

Annex 9: Protocol per a la realització de les Proves de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU).