LOGO CAIB
Contingut
16 maig 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

COVID-19: El decret llei COVID-19 garanteix als ajuntaments i consells insulars que poden atorgar ajudes als afectats per la pandèmia NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: El decret llei COVID-19 garanteix als ajuntaments i consells insulars que poden atorgar ajudes als afectats per la pandèmia

El decret llei de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19, aprovat aquest dimecres passat en Consell de Govern, aporta seguretat jurídica als ajuntaments de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per tal de poder atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades pels efectes de la Covid. En aquest sentit, també els garanteix que podran acordar les accions de foment que s'estimin pertinents amb la finalitat d'ajudar a la recuperació econòmica, tant en els termes municipals respectius com en cada territori insular.

Aquesta mesura està inclosa en l'article 32, referent a la promoció del desenvolupament econòmic municipal i insular. En el seu text, s'especifica, per una banda, que els ajuntaments poden atorgar ajudes i subvencions i acordar accions que considerin d'acord amb la Llei reguladora de les bases del règim local. Per l'altra, s'explicita que aquesta qüestió és igualment aplicable als consells insulars.

Amb aquest article s’aclareixen els dubtes que poden existir envers a l'exercici de les competències municipals i dels consells insulars sobre el desenvolupament econòmic local. A més a més, es dona resposta a una petició feta per aquestes institucions, amb les quals també s'ha consensuat aquest decret llei.

La mesura compleix amb una de les finalitats del Decret llei Covid-19, com és la millora de la tramitació dels procediments administratius i també amb el principi de facilitació de les relacions de les empreses i els professionals amb les administracions públiques de les Illes Balears.