LOGO CAIB
26 maig 2023 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Aprovat el decret que regulla el Consell de Participació de les Dones

Foto de noticia


\ El Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears s’adscriu a l’Institut Balear de la Dona

\ És el màxim òrgan col·legiat de consulta i participació de les associacions de dones i altres agents socials


El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret que té per objecte establir la regulació, la composició i el règim de funcionament del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears. D’aquesta manera, es convoca novament aquest òrgan i es dona compliment al que preveu l’article 21 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, atès que, des del 2012, aquest òrgan col·legiat de consulta s’havia deixat sense efecte i inactiu.

El Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears es configura, en el si de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com el màxim òrgan col·legiat de consulta i participació de les associacions de dones i altres agents socials que treballen a favor de la igualtat real i efectiva. El Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears s’adscriu a l’Institut Balear de la Dona, sense integrar-se en la seva estructura jeràrquica.

Pel que fa als objectius d’aquest òrgan, cal destacar:

a) Ser un interlocutor vàlid davant les administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en referència als problemes que afecten les dones, i relacionar-s’hi mitjançant l’Institut Balear de la Dona.

b) Oferir una via de lliure adhesió per fer efectiva la participació de les dones a través de les associacions i federacions de dones en el desenvolupament polític, laboral, social, econòmic, científic i cultural de les Illes Balears.

c) Difondre els valors d’igualtat entre les persones sense discriminació per raó de sexe, i defensar els drets i interessos de les dones.

d) Potenciar el benestar social i la qualitat de vida de les dones i proposar les mesures necessàries als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu de potenciar i millorar la participació de les dones en el desenvolupament polític, social, laboral, econòmic, científic i cultural.

e) Fomentar l’associacionisme de les dones per tal de promoure la integració dels grups i les associacions de dones de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A part d’un representant de les diferents administracions públiques de l’àmbit territorial, el Ple del Consell tindrà una persona en representació de cadascuna de les associacions i federacions de dones sense ànim de lucre que tenguin per objectiu desenvolupar activitats en defensa i promoció de la igualtat de drets i oportunitats de les dones, sempre que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que manifestin la voluntat de participar en el Consell com a membres d’aquest, mitjançant un escrit adreçat a la directora de l’Institut Balear de la Dona.

A més, el Ple disposarà també d’una persona en representació de cadascuna de les plataformes i agrupacions de dones sense ànim de lucre de les Illes Balears que tenguin per objectiu desenvolupar activitats en defensa i promoció de la igualtat de drets i oportunitats de les dones, tot i que no estiguin legalment constituïdes i demostrin una presència activa en els dos darrers anys, i que manifestin la voluntat de participar en el Consell com a membres d’aquest, amb veu però sense vot, mitjançant un escrit adreçat a la directora de l’Institut Balear de la Dona.

I, per últim, també inclourà un representant de les seccions o àrees d’igualtat de cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives en el territori de les Illes Balears, així com un representant de les seccions o àrees d’igualtat de cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives en el territori de les Illes Balears, i que manifestin el desig de participar en el Consell com a membres d’aquest, mitjançant un escrit adreçat a la directora de l’Institut Balear de la Dona.

Amb tot, cal destacar que el Consell de Participació de les Dones s’ha de constituir en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.