Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 28 Oct 2020 23:40:49 GMT Govern de les Illes Balears 2020-10-28T23:40:49Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts per a l'organització d' actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic o tecnològic de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075262&lang=ca&coduo=7 La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades, tallers, workshops i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2020-2022 Mon, 26 Oct 2020 07:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075262&lang=ca&coduo=7 2020-10-26T07:24:07Z Procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 Establir el procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent (COFPDE) de les especialitats de formació professional en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca sostinguts amb fons públics inclosos en l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 09:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 2020-10-22T09:30:22Z Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204754&lang=ca&coduo=7 Donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. Wed, 21 Oct 2020 12:36:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204754&lang=ca&coduo=7 2020-10-21T12:36:50Z Ajudes per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 Donar suport als centres educatius per afrontar l'emergència educativa del cus 2020-2021 Wed, 21 Oct 2020 12:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 2020-10-21T12:27:12Z Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de 20/07/16 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI, FPI-E), i per a taxes acadèmiques, (BEQUES PREDOCTORALS 2016). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2676297&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòira és atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar 14 ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral, i subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. Wed, 14 Oct 2020 08:59:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2676297&lang=ca&coduo=7 2020-10-14T08:59:31Z Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2020-2021 [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4410465&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar. Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL). D'altra banda, el 14 de març de 2020, es publicà en el el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara Butlletí Oficial de l'Estat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquest Reial decret, amb les seves successives pròrrogues i la normativa que el desenvolupa, implantà tota una sèrie de mesures i restriccions per evitar en la mesura que es pugui els contactes de riscs entre les persones i protegir així la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. Aquestes mesures han fet impossible dur a terme les actuacions previstes en l'article 20 del Decret 39/2011 per tal de poder fer una correcta i completa valoració de les necessitats de personal de suport educatiu per a l'atenció de la diversitat. Atenent a aquesta situació es considera prudent iniciar l'expedient amb la finalitat i objectiu de poder continuar donant suport als centres i als alumnes amb necessitats especials i garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, i prendre com import per a la dotació addicional aquella amb la qual cada centre va finalitzar el curs 2019-2020, subjecta a les regularitzacions que procedeixi. En aquest sentit, en data 9 de juliol de 2020, la Comissió de Concerts de les Illes Balears i la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears van acordar per unanimitat que la dotació addicional per al curs 2020-2021 que rebi cada centre sigui la mateixa que estava vigent en finalitzar el curs 2019-2020. Wed, 14 Oct 2020 08:08:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4410465&lang=ca&coduo=7 2020-10-14T08:08:27Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Tue, 13 Oct 2020 12:10:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2020-10-13T12:10:28Z Proves de llengua catalana de gener de 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4407108&lang=ca&coduo=7 Es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els següents certificats de coneixements de llengua catalana: A2, B1, B2, C1, C2 i LA. Tue, 13 Oct 2020 08:58:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4407108&lang=ca&coduo=7 2020-10-13T08:58:27Z Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4300703&lang=ca&coduo=7 Actualitzar, mitjançant un concurs, la borsa d'examinadors col·laboradors de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística, aprovada per la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 6 de febrer de 2018. Tue, 29 Sep 2020 05:43:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4300703&lang=ca&coduo=7 2020-09-29T05:43:30Z Pràcticums del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED: Curs acadèmic 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4370668&lang=ca&coduo=7 Oberta la convocatòria perquè els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts i segueixin el currículum de les Illes Balears, puguin aportar professors per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a la convocatòria. --------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. Fri, 25 Sep 2020 17:59:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4370668&lang=ca&coduo=7 2020-09-25T17:59:15Z Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4338340&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. La universitat ha de presentar una sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques. EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització. Centres docents: Sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques a través del GestIB: Una vegada informat el claustre de l'admissió d'alumnes en pràctiques, la direcció del centre docent ha de gestionar la sol·licitud a través del GestIB. Per això, s'ha de fer clic a l'enllaç de la universitat que correspongui i s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica "Sol·licitud de centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques". -------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. Fri, 25 Sep 2020 17:33:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4338340&lang=ca&coduo=7 2020-09-25T17:33:15Z Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4372790&lang=ca&coduo=7 Establir el procés d'admissió i matrícula a les modalitats esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, barranquisme i vela Fri, 25 Sep 2020 10:22:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4372790&lang=ca&coduo=7 2020-09-25T10:22:53Z Convocatòria d'un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 Regular el procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir la impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat que figuren en l'annex 2 als centres educatius públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Fri, 18 Sep 2020 08:14:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 2020-09-18T08:14:22Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. Wed, 16 Sep 2020 08:01:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 2020-09-16T08:01:07Z Ajuts a la xarxa complementària per la compra de material de protecció contra la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358984&lang=ca&coduo=7 Contribuir a les despeses derivades de la compra de material d'autoprotecció per als centres que tenguin signat el conveni de xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 09 Sep 2020 06:20:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358984&lang=ca&coduo=7 2020-09-09T06:20:36Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Tue, 08 Sep 2020 11:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 2020-09-08T11:24:23Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Fri, 04 Sep 2020 07:49:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 2020-09-04T07:49:00Z Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2020-2021 (Residència UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124897&lang=ca&coduo=7 Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament: - 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior. - 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca. La concessió o la denegació dels ajuts s'ha de notificar individualment als interessats. Thu, 27 Aug 2020 13:47:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124897&lang=ca&coduo=7 2020-08-27T13:47:06Z Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4119698&lang=ca&coduo=7 NOVETAT ! Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes d'Excel·lència acadèmica per a estudiants universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019: Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 25 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'informe conté: - Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. - Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació. ----------------------------------- Concessió de 20 ajudes d'Excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019. Es preveu concedir 4 ajudes per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis. Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència. La NOTA MITJANA ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura. La TAXA D'EFICIÈNCIA s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació. Una vegada obtinguda la mitjna de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals. -------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA Protocol de Seguretat per al Registre de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajuda d'Excel·lència acadèmica al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·liciutd de les Ajudes d'Excel·lència acadèmcia, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06. ---------------------- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Inici: 17 d'agost de 2020. Finalització: 25 de setembre de 2020. Mon, 17 Aug 2020 12:42:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4119698&lang=ca&coduo=7 2020-08-17T12:42:59Z Ampliació de la dotació de personal de suport educatiu a l'ensenyament privat concertart per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per a l'atenció dels alumnes amb falta d'autonomia derivada de les necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut a l'ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021 Wed, 29 Jul 2020 12:50:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 2020-07-29T12:50:56Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281257&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. Wed, 22 Jul 2020 07:15:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281257&lang=ca&coduo=7 2020-07-22T07:15:45Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Tue, 21 Jul 2020 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 2020-07-21T10:45:47Z Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204501&lang=ca&coduo=7 Donar suport a activitats que tenen com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant l'autòctona com la nouvinguda. Fri, 17 Jul 2020 08:09:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204501&lang=ca&coduo=7 2020-07-17T08:09:27Z Convocatòria, per al curs 2020-2021, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals i d'adjudicació de substitucions. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 14 Jul 2020 18:35:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 2020-07-14T18:35:24Z Ajuts Formació Personal Investigador FPI_2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292391&lang=ca&coduo=7 Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Tue, 14 Jul 2020 08:37:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292391&lang=ca&coduo=7 2020-07-14T08:37:04Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4264596&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxiller cursats a les Illes Balears amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. Mon, 13 Jul 2020 12:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4264596&lang=ca&coduo=7 2020-07-13T12:05:35Z Convocatoria de comisiones de servicio a la Inspección Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 Proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Tue, 07 Jul 2020 10:15:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 2020-07-07T10:15:51Z Contractes postdoctorals 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280755&lang=ca&coduo=7 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. Mon, 06 Jul 2020 06:39:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280755&lang=ca&coduo=7 2020-07-06T06:39:38Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Fri, 03 Jul 2020 09:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 2020-07-03T09:55:34Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Tue, 30 Jun 2020 11:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 2020-06-30T11:29:03Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Tue, 23 Jun 2020 11:09:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 2020-06-23T11:09:44Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. Fri, 19 Jun 2020 07:05:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 2020-06-19T07:05:49Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou d'Alcúdia Mon, 15 Jun 2020 07:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 2020-06-15T07:21:48Z Avaluació dels assessors dels centres de professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658468&lang=ca&coduo=7 Aquesta convocatòria té per objecte establir el procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017. Thu, 11 Jun 2020 10:36:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658468&lang=ca&coduo=7 2020-06-11T10:36:27Z Calendari d'admissió i matriculació als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021 i convocatòria proves d'accés cicles formatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4114983&lang=ca&coduo=7 Modificació del calendari del procés d'admissió i matrícula als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i convocatòria proves d'accés Tue, 09 Jun 2020 10:45:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4114983&lang=ca&coduo=7 2020-06-09T10:45:45Z Procéss d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2020-2021.Sense signatura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4228756&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres i als nivells de 5è i 6è d'educació infantil, primària, secundària o educació especial. Sun, 31 May 2020 21:38:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4228756&lang=ca&coduo=7 2020-05-31T21:38:35Z Procés admissió a Batxillerat 2020-2021. Identificat per cl@ve o usuari CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156329&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Sun, 31 May 2020 21:12:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156329&lang=ca&coduo=7 2020-05-31T21:12:38Z Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Educació especial 2020-2021. Identificat per cl@ave o usuari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156293&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres i als nivells de 5è i 6è d'educació infantil, primària, secundària o educació especial. Sun, 31 May 2020 19:47:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156293&lang=ca&coduo=7 2020-05-31T19:47:23Z Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792604&lang=ca&coduo=7 Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. Fri, 29 May 2020 09:33:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792604&lang=ca&coduo=7 2020-05-29T09:33:17Z Continuació procediment Convocatòria comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius. Sun, 24 May 2020 08:58:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=7 2020-05-24T08:58:31Z Deixar sense efecte la 4a Convocatòria de professors especialistes pel curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=7 Deixar sense efecte la 4a convocatòria de places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020 i declarar l'arxiu de les sol·licituds presentades i de les actuacions realitzades. Sun, 24 May 2020 08:44:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=7 2020-05-24T08:44:04Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=7 Harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre. Thu, 21 May 2020 07:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=7 2020-05-21T07:50:37Z Procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió catòlica curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216122&lang=ca&coduo=7 Procediment per accedir a una destinació per als professors de religió catòlica Wed, 20 May 2020 07:05:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216122&lang=ca&coduo=7 2020-05-20T07:05:08Z Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4100010&lang=ca&coduo=7 Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat Tue, 19 May 2020 17:31:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4100010&lang=ca&coduo=7 2020-05-19T17:31:59Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210146&lang=ca&coduo=7 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 12:28:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210146&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T12:28:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210089&lang=ca&coduo=7 Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 12:02:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210089&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T12:02:44Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212380&lang=ca&coduo=7 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 11:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212380&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T11:27:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212185&lang=ca&coduo=7 Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 11:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212185&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T11:27:27Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212062&lang=ca&coduo=7 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Música per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 08:45:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212062&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T08:45:24Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211920&lang=ca&coduo=7 Regular els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 08:14:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211920&lang=ca&coduo=7 2020-05-15T08:14:58Z