Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 28 Mar 2020 09:21:48 GMT Govern de les Illes Balears 2020-03-28T09:21:48Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=6 Sol·licitud per a la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació . Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) Wed, 25 Mar 2020 10:18:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=6 2020-03-25T10:18:08Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Wed, 25 Mar 2020 10:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 2020-03-25T10:13:04Z Sol·licitud de validació i inscripció en el RENADE de l'Informe anual d'EGEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=6 Obtenir resolució de valoració de l'Informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i inscripció de les emissions en el Registre de drets d'emissió de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (RENADE), per la qual cosa les instal·lacions sotmeses al Règim del Comerç de Drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE-UE) lliuraran el formulari sobre la notificació anual d'emissions i la declaració de dictamen sobre l'informe de verificació de la instal·lació. Mon, 23 Mar 2020 09:47:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=6 2020-03-23T09:47:23Z Sol·licitud d'exclusió del comerç de drets d'emissió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116626&lang=ca&coduo=6 La disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que l'òrgan autonòmic competent pot acordar, previ informe favorable del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, l'exclusió de les instal·lacions considerades petits emissors: - amb emissions inferiors a 25 000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys precedents - i que tinguin una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW. Sun, 22 Mar 2020 23:53:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116626&lang=ca&coduo=6 2020-03-22T23:53:49Z Presentació de l'informe sobre canvis de capacitat i / o cessaments d'activitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116581&lang=ca&coduo=6 D'acord amb l'article 6 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el titular ha d'informar l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el caràcter, el funcionament, la mida de la instal·lació, o d'aquells que suposin ampliació o reducció significativa de la seva capacitat, així com de tot canvi que afecti a la identitat o al domicili de titular. Sun, 22 Mar 2020 23:17:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116581&lang=ca&coduo=6 2020-03-22T23:17:35Z Autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115867&lang=ca&coduo=6 Segons estableix l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el régimen del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), totes les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats de l'Annex I de la Llei i que assoleixin els llindars de capacitat especificats en el mateix, han de tenir una autorització d'emissió de GEH. No tenir l'autorització figura tipificat a l'article 29.2 de la Llei 1/2005 com a infracció administrativa molt greu. Els nous entrants no podran iniciar la seva activitat sense que hagi estat emesa l'autorització. Sun, 22 Mar 2020 18:54:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115867&lang=ca&coduo=6 2020-03-22T18:54:58Z Presentació de l'informe de millora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116350&lang=ca&coduo=6 El Reglament de Seguiment i Notificació (Reglament de la Comissió (UE) Nº 601/2012 de 21 de juny de 2012) estableix dos requisits relatius a les millores: - Els titulars han d'informar sobre el tractament de les irregularitats i recomanacions (si n'hi ha) establertes en els informes de verificació (article 9) - Els titulars han de comprovar regularment a iniciativa pròpia, de conformitat amb l'Article 14 (1), si la metodologia de seguiment pot millorar-se, i informar en virtut dels Articles 69 (1) - (3) sobre les troballes i el seguiment de aquesta avaluació. Sun, 22 Mar 2020 18:49:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116350&lang=ca&coduo=6 2020-03-22T18:49:17Z Sol·licitud d'asignació gratuita de drets d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant. Sat, 21 Mar 2020 12:25:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 2020-03-21T12:25:55Z Notificació de canvis i modificació, si escau, de l'autorització d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta Sat, 21 Mar 2020 09:56:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=6 2020-03-21T09:56:29Z Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116003&lang=ca&coduo=6 Segons l'article 7 de la Llei 1/2005, les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle quedaran extingides en els supòsits de tancament de la instal·lació, suspensió de l'activitat de la instal·lació durant un termini superior a 1 any, falta de posada en funcionament de la instal·lació, transcorreguts tres mesos des de la data d'inici d'activitat prevista en l'autorització, en els supòsits de sanció relatius a les infraccions molt greus Fri, 20 Mar 2020 16:28:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116003&lang=ca&coduo=6 2020-03-20T16:28:42Z Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=6 Convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica. Les ajudes atorgades en el marc d'aquest Programa seran objecte de cofinançament amb aportacions del Fons Nacional d'Eficiència Energètica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya, sempre que siguin elegibles dins del mateix. Fri, 20 Mar 2020 09:56:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=6 2020-03-20T09:56:25Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Wed, 11 Mar 2020 13:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 2020-03-11T13:38:32Z Procediment sancionador en matèria d'energia elèctrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Mon, 09 Mar 2020 09:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=6 2020-03-09T09:12:10Z Procediment sancionador en matèria de certificació d'eficiència energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082583&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes a la disposició addicional dotzena del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. Mon, 09 Mar 2020 09:06:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082583&lang=ca&coduo=6 2020-03-09T09:06:09Z Procediment sancionador en matèria de subvencions d'energia. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084506&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. Mon, 09 Mar 2020 09:01:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084506&lang=ca&coduo=6 2020-03-09T09:01:15Z Procediment sancionador en matèria d'energia (en el sector de gas canalitzat). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes a la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector de hidrocarburs. Mon, 09 Mar 2020 08:59:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=6 2020-03-09T08:59:15Z Procediment sancionador en matèria d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables, cogeneració i residus. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088083&lang=ca&coduo=6 Procediment sancionador en matèria d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables, cogeneració i residus. Mon, 09 Mar 2020 08:54:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088083&lang=ca&coduo=6 2020-03-09T08:54:20Z Gestió de les denúncies de fets i d'activitats relacionades amb el sector energètic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918438&lang=ca&coduo=6 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa relativa al sector energètic segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ordenar les actuacions correctores als agents energètics per tal d'esmenar els fets provats si escau. Wed, 04 Mar 2020 12:26:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918438&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T12:26:23Z Inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions energètiques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions d'alta tensió. Es tramitaran tots els certificats inclosos els que tenguin la calificació de favorable, condicionada o negativa. Wed, 04 Mar 2020 12:21:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T12:21:43Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de transport i distribució d'energia i generació tèrmica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918978&lang=ca&coduo=6 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article. Wed, 04 Mar 2020 11:21:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918978&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:21:16Z Autoritzacions de modificacions no substancials per Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084867&lang=ca&coduo=6 Modificacions no substancials de les instal·lacions de transport, distribució i producció, que per raó de les seves característiques tècniques no quedin sotmeses a les autoritzacions administratives prèvies previstes a l'article 53 apartats 1.a) i b) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Wed, 04 Mar 2020 11:20:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084867&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:20:38Z Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector elèctric. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077940&lang=ca&coduo=6 Procediment per a l'expropiació forçosa de bens i drets declarats en concret d'utilitat pública a favor d'empresa beneficiària del sector elèctric. Wed, 04 Mar 2020 11:13:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077940&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:13:46Z Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector d'hidrocarburs. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079591&lang=ca&coduo=6 Procediment per a l'expropiació forçosa de bens i drets declarats, en concret, d'utilitat pública a favor d'empresa beneficiària del sector d'hidrocarburs. Wed, 04 Mar 2020 11:12:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079591&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:12:24Z Procediment sancionador en matèria de contaminació atmosfèrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica establertes a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Wed, 04 Mar 2020 11:03:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:03:41Z Procediment sancionador en matèria de seguretat industrial aplicada a les instal·lacions de gas canalitzat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4081205&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de seguretat industrial establertes en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i en la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'Indústria de les Illes Balears. Wed, 04 Mar 2020 11:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4081205&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:01:45Z Procediment sancionador en matèria de seguretat industrial aplicada a les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4080922&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de seguretat industrial establertes en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i en la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'Indústria de les Illes Balears. Wed, 04 Mar 2020 11:00:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4080922&lang=ca&coduo=6 2020-03-04T11:00:43Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 16 d'octubre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. Tue, 03 Mar 2020 11:18:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 2020-03-03T11:18:15Z Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) Fri, 21 Feb 2020 12:47:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 2020-02-21T12:47:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense declaració d'utilitat pública. Fri, 21 Feb 2020 12:42:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 2020-02-21T12:42:57Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-102 E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) Mon, 17 Feb 2020 09:44:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 2020-02-17T09:44:36Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 28 Jan 2020 12:25:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 2020-01-28T12:25:00Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 30 Dec 2019 12:16:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=6 2019-12-30T12:16:23Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Fri, 20 Dec 2019 09:46:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2019-12-20T09:46:22Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 12 Dec 2019 11:27:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 2019-12-12T11:27:59Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=6 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Tue, 03 Dec 2019 12:39:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=6 2019-12-03T12:39:41Z Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=6 Tramitar altes, modificacions o baixes en el registre d'instal·lacions de Raigs X de diagnòstic mèdic. Tue, 19 Nov 2019 09:23:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=6 2019-11-19T09:23:05Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=6 Convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica. Fri, 15 Nov 2019 11:35:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=6 2019-11-15T11:35:28Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=6 2019-10-31T11:38:42Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=6 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=6 2019-10-31T11:06:48Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Thu, 03 Oct 2019 09:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:57:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Thu, 03 Oct 2019 09:09:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:09:35Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Wed, 02 Oct 2019 12:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 2019-10-02T12:10:30Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Thu, 26 Sep 2019 07:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) Wed, 25 Sep 2019 06:10:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 12 Sep 2019 06:08:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 2019-09-12T06:08:07Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:09:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:40:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:25:48Z