Tràmits: SECRETARIA AUTONÒMICA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I BON GOVERN http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828681&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 14 Jul 2020 14:17:27 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-14T14:17:27Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment sancionador en matèria de memòria democràtica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=3828681 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de memòria democràtica Mon, 13 Jul 2020 14:14:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=3828681 2020-07-13T14:14:35Z Subvenció directa projecte "Formació, informació i dinamització en matèria de voluntariat de les Illes Balears" PLAVIB 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044083&lang=ca&coduo=3828681 Donar una resposta integral en matèria de voluntariat als ciutadans i a les administracions. Oferir un espai de formació, informació i consulta en temes de voluntariat. Acostar el món del voluntariat a la població en general. Dinamitzar i coordinar el Fòrum del Voluntariat i les comissions creades. Tue, 07 Jan 2020 13:28:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044083&lang=ca&coduo=3828681 2020-01-07T13:28:01Z Subvenció nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044452&lang=ca&coduo=3828681 Subvencionar el "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears" que desenvolupa l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), amb accions dins el voluntariat universitari com accions formatives i accions de dinamització del voluntariat universitari de la UIB. També gestiona el Portal de Voluntariat universitari, l'assessorament per al Cos Europeu de Solidaritat (CES).... Tue, 07 Jan 2020 13:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044452&lang=ca&coduo=3828681 2020-01-07T13:27:46Z Contracte menor "Full de ruta de les Illes Balears 2020-2023" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913948&lang=ca&coduo=3828681 L'objecte del present contracte és dur a terme un treball tècnic que consisteix en guiar i dinamitzar un procés participatiu entre les diferents administracions públiques de les Illes Balears i elaborar un document tècnic resultant de caràcter planificador que es denominarà "Full de ruta de la participació ciutadana a les Illes Balears 2020-2023" Tue, 05 Nov 2019 12:29:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913948&lang=ca&coduo=3828681 2019-11-05T12:29:47Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3828681 Si una persona sol·licitant d'informació pública no està d'acord amb la resolució recaiguda o no ha rebut cap resposta en el termini màxim legalment establert, podrà interposar, de forma potestativa (ja que també poden recórrer directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa) una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. S'exceptuen les resolucions dictades pels òrgans prevists en l'article 2.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu. D'acord amb l'article 24.6 i la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la resolució de la reclamació correspon (en els supòsits de resolucions dictades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d'entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions de les Illes Balears, compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a l'òrgan independent que ha determinat aquesta Comunitat Autònoma, concretament, a la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. Tue, 23 Jul 2019 07:37:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3828681 2019-07-23T07:37:36Z