Tràmits: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828370&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 18 Jul 2019 20:35:57 GMT Govern de les Illes Balears 2019-07-18T20:35:57Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Thu, 18 Jul 2019 08:51:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-18T08:51:10Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Thu, 18 Jul 2019 07:38:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-18T07:38:51Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:22:41Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 11 Jul 2019 09:21:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:21:47Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:20:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:20:57Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Thu, 11 Jul 2019 09:19:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:19:25Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=3828370 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. Wed, 03 Jul 2019 09:06:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-03T09:06:03Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme ( VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme, prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 07:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T07:05:15Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari, públic o privat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat: visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:59:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T06:59:51Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T06:58:59Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:58:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T06:58:27Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP- E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripción i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:57:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T06:57:58Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger. Vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL- E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:51:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-28T06:51:27Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 20 Jun 2019 09:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 2019-06-20T09:08:16Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=3828370 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:12:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=3828370 2019-03-21T12:12:37Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=3828370 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:10:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=3828370 2019-03-21T12:10:16Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Wed, 20 Mar 2019 08:45:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 2019-03-20T08:45:58Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Wed, 20 Mar 2019 08:40:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 2019-03-20T08:40:46Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Mon, 25 Feb 2019 11:54:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 2019-02-25T11:54:23Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Mon, 18 Feb 2019 07:33:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 2019-02-18T07:33:52Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Mon, 11 Feb 2019 08:58:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 2019-02-11T08:58:12Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. Fri, 08 Feb 2019 10:08:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 2019-02-08T10:08:25Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018 2021 (Convocatòries 2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Thu, 10 Jan 2019 11:34:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 2019-01-10T11:34:19Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 29 Nov 2018 10:46:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-29T10:46:35Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T11:37:26Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T11:35:25Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer Wed, 21 Nov 2018 08:52:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T08:52:40Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. Wed, 21 Nov 2018 08:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T08:52:15Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=3828370 Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears Tue, 30 Oct 2018 06:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=3828370 2018-10-30T06:43:54Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=3828370 Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament. S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador. Wed, 24 Oct 2018 11:04:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=3828370 2018-10-24T11:04:34Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; Wed, 05 Sep 2018 07:32:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 2018-09-05T07:32:43Z Programa de foment del lloguer d'habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=3828370 Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. Thu, 30 Aug 2018 12:10:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=3828370 2018-08-30T12:10:36Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=3828370 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Wed, 23 May 2018 11:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=3828370 2018-05-23T11:43:40Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=3828370 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Tue, 20 Mar 2018 08:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=3828370 2018-03-20T08:52:52Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera Wed, 17 Jan 2018 09:00:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T09:00:24Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Wed, 17 Jan 2018 09:00:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T09:00:09Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Wed, 17 Jan 2018 08:59:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació de la sol·licitud . Wed, 17 Jan 2018 08:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Wed, 17 Jan 2018 08:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:59:03Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Wed, 17 Jan 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:58:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Wed, 17 Jan 2018 08:58:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:58:15Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Wed, 17 Jan 2018 08:47:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:47:48Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Wed, 17 Jan 2018 08:39:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 2018-01-17T08:39:39Z Autorització per a l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 L' Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupà la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, l'Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre, que la modifica, i el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, estableixen els requisits per a l'obtenció de les autoritzacions d'arrendament amb conductor, visat, transmissió, substitució de vehicles, renúncia i altres tràmits. Tue, 04 Jul 2017 08:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 2017-07-04T08:11:59Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=3828370 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 27 Oct 2016 10:05:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=3828370 2016-10-27T10:05:24Z Registre de demandants d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=658369&lang=ca&coduo=3828370 El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit de nova construcció promogut per promotors privats i per la empresa pública IBAVI, en règim de venda o de lloguer, haurà de sol·licitar inscripció en el registre públic de demandants Pot entregar l'imprés emplenat a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, situada al carrer La Palma, 4, Palma de Mallorca, o bé a qualsevol de les oficines de l'IBAVI. També pot registrar-se telemàticament, mitjançant l'opció situada a la dreta d'aquesta plana web. Mon, 25 Nov 2013 08:47:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=658369&lang=ca&coduo=3828370 2013-11-25T08:47:48Z