Tràmits: INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3669049&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 10 Aug 2020 22:28:24 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-10T22:28:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Habilitació del llibre de subcontractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=3669049 L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Mon, 04 May 2020 12:04:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=3669049 2020-05-04T12:04:10Z Registro Empresas con Riesgo de Amianto http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=3669049 Inscripció en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les empreses amb risc d'exposició a amiant Mon, 25 Nov 2019 10:53:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=3669049 2019-11-25T10:53:44Z Informe d'accident laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=3669049 Comunicar l'informe d'investigació d'accident laboral Fri, 08 Nov 2019 07:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=3669049 2019-11-08T07:02:23Z Detecció Precoç de les Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=3669049 Detecció precoç de les possibles malaties professionals que hagi pogut contreure el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 11:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T11:12:36Z Investigació de Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=3669049 Investigació de les malalties que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 10:21:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T10:21:09Z Atenció a usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=3669049 Comunicació a l'administrat, empresa o administració de les conclusions de l'atenció rebuda per la secció de Psicosociologia o de Medicina del treball Fri, 02 Aug 2019 08:56:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T08:56:50Z Campanyes de Prevenció de Riscs Laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=3669049 Comunicar a l'administrat les deficiències observades a les visites realitzades pels tècnics de prevenció com a conseqüència de les campanyes pròpies de l'IBASSAL Fri, 02 Aug 2019 08:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T08:44:03Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=3669049 1. La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera. b) Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca. c) Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen. d) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o de productes químics i agents biològics per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. g) Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris. h) Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web. Mon, 10 Jun 2019 08:49:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=3669049 2019-06-10T08:49:59Z Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=3669049 Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant. Tue, 04 Dec 2018 12:36:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=3669049 2018-12-04T12:36:25Z Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=3669049 L'objecte del procediment sancionador és la imposició de sancions per infraccions comeses en matèria de seguretat i salut (prevenció de riscos laborals) que es relacionen als articles 11,12 i 13 TRLISOS. Wed, 26 Sep 2018 12:07:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=3669049 2018-09-26T12:07:17Z