Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390652&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 07 Jun 2020 02:03:56 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-07T02:03:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=2390652 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. Fri, 05 Jun 2020 07:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=2390652 2020-06-05T07:52:15Z Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=2390652 Què és? Amb l'entrada en vigor el 30 de juny de 2011 del nou Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, s'estableix una nova figura anomenada informe d'esforç d'integració. És un informe que emet la Comunitat Autònoma, a sol·licitud d'un ciutadà estranger. NO S'HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, però pot ser al·legat per l'estranger en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits prevists per a la renovació de l'autorització i serà tingut en compte com a informació que ha de valorar l'oficina d'estrangeria. D'acord amb el que estableix el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, l'informe d'esforç d'integració només pot ser valorat en els procediments següents: · Renovació d'autoritzacions de residència temporal no lucrativa (art. 51.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal per reagrupació familiar (art. 61.7 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri (art. 71.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència i treball per compte propi (art. 109.6 del Reglament). Thu, 04 Jun 2020 08:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=2390652 2020-06-04T08:18:12Z Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=2390652 El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. Thu, 04 Jun 2020 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=2390652 2020-06-04T07:55:49Z Ajut econòmic de caràcter social complementari de les pensions no contributives 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044263&lang=ca&coduo=2390652 Atendre mancances econòmiques pròpies del col·lectiu de persones de més de 65 anys i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior a 65%, per alleugerir la seva situació del benestar social. Thu, 28 May 2020 07:29:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044263&lang=ca&coduo=2390652 2020-05-28T07:29:59Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=2390652 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 Fri, 15 May 2020 12:07:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=2390652 2020-05-15T12:07:32Z Subvenció directa al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears: projecte d'orientació jurídica gratuïta dirigit a determinats col·lectius que es troben en una situació de necessitat d'atenció prioritària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4103275&lang=ca&coduo=2390652 El projecte concret pel qual és sol·licita la subvenció és l'orientació jurídica gratuïta dirigida a determinats col·lectius que es troben en una situació de necessitat d'atenció prioritària, concretament a les persones majors i/ o amb diversitat funcional en situació de dependència i la població reclusa Fri, 24 Apr 2020 09:04:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4103275&lang=ca&coduo=2390652 2020-04-24T09:04:15Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social i integració per al foment de la inclusió social adreçats a pers i famílies en risc d'exclusió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=2390652 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques Tue, 21 Apr 2020 08:22:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=2390652 2020-04-21T08:22:10Z Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=2390652 IMPORTANT: Per tramitar la renda social garantida de caràcter extraordinari (Decret llei 6/2020 , d'1 d'abril) s'ha de posar en contacte amb els SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI ON RESIDEIX. La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1602251138491363412683" target="_blank">ací</a> Fri, 03 Apr 2020 11:48:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=2390652 2020-04-03T11:48:44Z Subvencions urgents en matèria de Serveis Socials per a la concessió de prestacions econòmiques a persones en situació de vulnerabilitat extrema degut a la crisi sanitària del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4130747&lang=ca&coduo=2390652 L'objecte d'aquestes subvencions és finançar mitjançant subvencions directes les entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears per vehicular la concessió de prestacions a nuclis familiars en situació d'extrema vulnerabilitat amb l'objecte de facilitar la cobertura de necessitats vitals bàsiques. Fri, 03 Apr 2020 08:35:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4130747&lang=ca&coduo=2390652 2020-04-03T08:35:06Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=2390652 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat d'atenció prioritària, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics. Thu, 02 Apr 2020 08:50:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=2390652 2020-04-02T08:50:49Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=2390652 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Wed, 11 Mar 2020 08:14:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=2390652 2020-03-11T08:14:40Z Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=2390652 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 27 Dec 2019 13:04:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=2390652 2019-12-27T13:04:21Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4017893&lang=ca&coduo=2390652 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 17 Dec 2019 07:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4017893&lang=ca&coduo=2390652 2019-12-17T07:20:58Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018374&lang=ca&coduo=2390652 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Tue, 17 Dec 2019 07:17:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018374&lang=ca&coduo=2390652 2019-12-17T07:17:46Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018911&lang=ca&coduo=2390652 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2020. Tue, 17 Dec 2019 07:10:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018911&lang=ca&coduo=2390652 2019-12-17T07:10:51Z Casal d&#8217;Associacions d&#8217;Immigrants i ONGD: Sol·licitud d&#8217;alta com a entitat usuària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476768&lang=ca&coduo=2390652 Obtenir l'autorització per a utilitzar les instal·lacions del Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD Fri, 08 Nov 2019 08:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476768&lang=ca&coduo=2390652 2019-11-08T08:45:21Z Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=2390652 La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5. Mon, 14 Oct 2019 09:44:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=2390652 2019-10-14T09:44:01Z