Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 19 Oct 2019 14:53:17 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-19T14:53:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Wed, 16 Oct 2019 11:43:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-16T11:43:03Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Wed, 16 Oct 2019 07:56:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-16T07:56:24Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Tue, 15 Oct 2019 08:54:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-15T08:54:37Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Thu, 03 Oct 2019 05:59:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-03T05:59:51Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats aturats de llarga durada i majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3284728&lang=ca&coduo=2390298 Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. Thu, 03 Oct 2019 05:57:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3284728&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-03T05:57:51Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. Tue, 01 Oct 2019 08:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-01T08:14:16Z Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Fri, 27 Sep 2019 17:47:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-27T17:47:14Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB Ocupació i Formació per a 2019 (projectes mitxs d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2019 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: - Línia 1: per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys. - Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 24 Sep 2019 12:43:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-24T12:43:15Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Vulnerables per al període 2020-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875389&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Tue, 24 Sep 2019 12:23:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875389&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-24T12:23:28Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Accés al Registre Web: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/ Tue, 24 Sep 2019 06:48:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-24T06:48:10Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Mon, 23 Sep 2019 12:03:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-23T12:03:31Z Convocatòria pública de patrocinis des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3915068&lang=ca&coduo=2390298 Oferir a les entitats públiques i fundacions del sector públic de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i empreses o entitats privades, la possibilitat de realitzar acords de col·laboració o contractes privats de patrocini que generin repercussió mediàtica per a les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Illes Balears i l'AETIB, tot millorant la competitivitat turística de les Illes Balears des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2019, a partir de la realització de projectes o accions estratègiques amb un pressupost superior de 500.000€ si afecta a més d'una Illa, amb un pressupost superior de 250.000€ en el cas de Mallorca, 75.000€ en el cas de Menorca e Eivissa i 50.000€ en el cas de Formentera (art.1 i 3 bases). Mon, 23 Sep 2019 10:26:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3915068&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-23T10:26:41Z Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Fri, 20 Sep 2019 11:09:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T11:09:25Z Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu, Centres Turístics i Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Fri, 20 Sep 2019 11:05:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T11:05:56Z Subvencions per a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear. Fri, 20 Sep 2019 08:48:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T08:48:21Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. Fri, 20 Sep 2019 08:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T08:40:30Z Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=2390298 És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. Fri, 20 Sep 2019 07:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T07:56:11Z Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. Wed, 18 Sep 2019 09:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-18T09:45:15Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Tue, 17 Sep 2019 10:07:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-17T10:07:30Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Tue, 17 Sep 2019 09:19:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-17T09:19:14Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. Wed, 11 Sep 2019 10:40:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-11T10:40:45Z Inscripció en el REFOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB Wed, 04 Sep 2019 09:18:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-04T09:18:04Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5: a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció. d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys. e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació. g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears). B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4. a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu. C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 03 Sep 2019 08:27:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-03T08:27:05Z Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Mon, 02 Sep 2019 12:18:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-02T12:18:43Z PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=2390298 Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. Fri, 30 Aug 2019 12:10:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-30T12:10:38Z Detecció Precoç de les Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=2390298 Detecció precoç de les possibles malaties professionals que hagi pogut contreure el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 11:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T11:12:36Z Investigació de Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=2390298 Investigació de les malalties que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 10:21:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T10:21:09Z Atenció a usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=2390298 Comunicació a l'administrat, empresa o administració de les conclusions de l'atenció rebuda per la secció de Psicosociologia o de Medicina del treball Fri, 02 Aug 2019 08:56:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T08:56:50Z Campanyes de Prevenció de Riscs Laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=2390298 Comunicar a l'administrat les deficiències observades a les visites realitzades pels tècnics de prevenció com a conseqüència de les campanyes pròpies de l'IBASSAL Fri, 02 Aug 2019 08:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T08:44:03Z Informe d'accident laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 Comunicar l'informe d'investigació d'accident laboral Fri, 02 Aug 2019 08:38:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T08:38:52Z Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa. Tue, 23 Jul 2019 08:59:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=2390298 2019-07-23T08:59:31Z Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB Formació per a Ocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3840384&lang=ca&coduo=2390298 Concesión de ayudas destinadas a financiar Programas de formación sectoriales, Programas de formación transversales y Programas de formación para trabajadores autónomos y economía social dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Mon, 15 Jul 2019 09:14:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3840384&lang=ca&coduo=2390298 2019-07-15T09:14:46Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Thu, 27 Jun 2019 09:11:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-27T09:11:10Z Registre de societats cooperatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=2390298 Registrar les societats cooperatives que desenvolupen la seva activitat al territori de la CAIB Tue, 25 Jun 2019 07:08:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-25T07:08:37Z Reclamacions i Denúncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 Titol VI articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril Fri, 21 Jun 2019 07:40:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-21T07:40:56Z Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021. Mon, 17 Jun 2019 12:09:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-17T12:09:27Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=2390298 Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. Mon, 17 Jun 2019 10:02:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-17T10:02:46Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB Fri, 14 Jun 2019 08:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-14T08:31:56Z Convocatòria desocupats majors de 30 anys alumnes d'ESPA i FP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=2390298 Les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa i que cursin: -Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). -Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Fri, 14 Jun 2019 08:12:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-14T08:12:31Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2019, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Thu, 13 Jun 2019 09:23:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-13T09:23:49Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=2390298 1. La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera. b) Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca. c) Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen. d) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o de productes químics i agents biològics per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. g) Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris. h) Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web. Mon, 10 Jun 2019 08:49:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-10T08:49:59Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. c) Programa 3: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Wed, 05 Jun 2019 08:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-05T08:58:38Z Canvi de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments i apartaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts Tue, 04 Jun 2019 09:16:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 2019-06-04T09:16:20Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 1.- Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació son programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 28 May 2019 12:12:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-28T12:12:09Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=2390298 a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals. e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Thu, 23 May 2019 13:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-23T13:58:49Z Inspecció en matèria de Turisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=2390298 Procediments que s'inicien d'ofici per controlar i verificar el compliment de la normativa turística. Tue, 21 May 2019 06:29:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-21T06:29:13Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Thu, 16 May 2019 11:28:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-16T11:28:46Z Convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats 2018-2020) Tue, 14 May 2019 06:02:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-14T06:02:25Z subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482087&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria de subvencions per als anys 2019 i 2020 amb destí a l'execució d'accions formatives amb compromís de contractació dirigides prioritàriament a treballadors desocupats Fri, 10 May 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482087&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-10T10:56:10Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant el finançament de projectes d'agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, sota l'empara d'una entitat promotora o de la persona que representi el projecte de l'agrupació. Fri, 10 May 2019 08:26:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=2390298 2019-05-10T08:26:41Z