Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 19 Oct 2019 15:46:12 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-19T15:46:12Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=185 Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. Thu, 17 Oct 2019 09:30:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=185 2019-10-17T09:30:35Z Abintestats. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=185 Destinació de béns i drets de difunts sense testament Thu, 05 Sep 2019 08:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=185 2019-09-05T08:17:16Z Negocis i contractes exclosos de la Llei de Contractes del sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=ca&coduo=185 Notificació i/o comunicació de tots aquells actes administratius que es derivin de la licitació, adjudicació i execució de contractes exclosos de la Llei de contractes del Sector Públic. Tue, 23 Jul 2019 10:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:55:02Z Fase d'execució en els procediments de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=ca&coduo=185 Notificació i/o comunicació de tots aquell actes administratius que es deriven de la fase d'execució dels contractes (administratius i privats) com puguin ser: pròrrogues, modificacions, imposició de penalitats o causes de resolució previstes. Tue, 23 Jul 2019 10:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:53:30Z Devolució i cancel·lació de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=ca&coduo=185 Tramitació, resolució dels expedients de devolució i cancel·lació de garanties provisionals, definitives i complementàries en els contractes administratius. Tue, 23 Jul 2019 10:52:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:52:28Z Registre mediadors d'assegurançes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 Inscripció de mediadors d'assegurances Fri, 12 Jul 2019 07:36:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 2019-07-12T07:36:37Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:12:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:12:45Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:11:35Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:11:12Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'immobles en forma directa Tue, 18 Jun 2019 08:21:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T08:21:28Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Tue, 18 Jun 2019 07:17:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T07:17:33Z Declaració d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 Declaració d'obra nova Tue, 18 Jun 2019 07:06:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T07:06:14Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 18 Jun 2019 06:58:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T06:58:26Z Procediment de contractació centralitzada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=185 Adjudicació d'Acords marc, contractes basats i contractes centralitzats Mon, 13 May 2019 10:51:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=185 2019-05-13T10:51:13Z Devolució de les garanties i dels dipòsits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=185 Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Tue, 07 May 2019 08:49:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=185 2019-05-07T08:49:33Z Execució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=185 Execució de les garanties custodiades per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Tue, 07 May 2019 07:43:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=185 2019-05-07T07:43:08Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 29 Jan 2019 08:50:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Tue, 29 Jan 2019 08:49:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 2019-01-29T08:49:29Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble en forma directa Wed, 05 Dec 2018 11:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Wed, 05 Dec 2018 11:10:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Wed, 05 Dec 2018 11:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús de béns de domini públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:07:57Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Wed, 05 Dec 2018 11:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Wed, 05 Dec 2018 11:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Wed, 05 Dec 2018 11:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:04:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 05 Dec 2018 11:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:53Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Wed, 05 Dec 2018 11:03:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:02Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=185 Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) Wed, 05 Dec 2018 11:02:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:02:11Z Reclamacions economicoadministratives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=571130&lang=ca&coduo=185 Resoldre les reclamacions economicoadministratives presentades davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, en relació amb l'aplicació de tributs, imposició de sancions tributàries i recaptació d'altres ingressos de dret públic (matèria economicoadministrativa), en els casos prevists a l'article 2 del Decret 49/2006, de 2 de juny. Fri, 23 Nov 2018 22:08:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=571130&lang=ca&coduo=185 2018-11-23T22:08:44Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=185 Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament Wed, 21 Nov 2018 08:51:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=185 2018-11-21T08:51:23Z Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3052402&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. Wed, 04 Apr 2018 09:37:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3052402&lang=ca&coduo=185 2018-04-04T09:37:33Z Recurs especial en matèria de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=185 Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació Fri, 12 Jan 2018 14:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=185 2018-01-12T14:10:35Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 03 Oct 2017 08:56:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 2017-10-03T08:56:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 02 Oct 2017 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 2017-10-02T06:48:54Z Beques CBEuropa 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. Fri, 14 Jul 2017 08:26:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=185 2017-07-14T08:26:13Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=185 Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. Fri, 16 Jun 2017 09:51:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=185 2017-06-16T09:51:07Z