Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 16 Dec 2018 17:14:30 GMT Govern de les Illes Balears 2018-12-16T17:14:30Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud per a l'obtenció de la qualificació de professionalitat pesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=138143 El certificat de professionalitat es podrà exigir per sol·licitar qualsevol tipus d'ajuda o subvenció, així com el canvi de base de l'embarcació i en general per a l'obtenció dels serveis portuaris o qualsevol altre servei i autoritzacions pròpies de la pesca professional. Fri, 14 Dec 2018 09:02:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=138143 2018-12-14T09:02:45Z Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Thu, 13 Dec 2018 09:04:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T09:04:32Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2018, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 13 Dec 2018 09:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T09:03:26Z Ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 13 Dec 2018 09:02:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T09:02:38Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Thu, 13 Dec 2018 09:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T09:01:14Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Thu, 13 Dec 2018 09:00:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T09:00:14Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Thu, 13 Dec 2018 08:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T08:59:19Z Suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2018 . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les despeses per desenvolupar un projecte pilot o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, definides en l'apartat quart d'aquesta convocatòria, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Thu, 13 Dec 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T08:58:30Z Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Thu, 13 Dec 2018 08:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T08:57:48Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=138143 Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer Thu, 13 Dec 2018 08:49:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=138143 2018-12-13T08:49:41Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades, corresponents al 39è Pla, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Tue, 11 Dec 2018 13:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=138143 2018-12-11T13:15:37Z Convocatòria per obtenir l'autorització de pesca del corall vermell a les aigües Interiors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98209&lang=ca&coduo=138143 Convocar el procediment d'autorització per a l'extracció i la venda del corall vermell i fixar les condicions de sorteig per a la temporada 2019-2020. Es poden atorgar un màxim de dues autoritzacions cada dos anys i l'única zona autoritzada per a l'extracció de corall se situa al nord de Mallorca. Veure mapa als "documents relacionats". Requisits i documentació a presentar: 1. Les persones interessades a obtenir l'autorització per a l'extracció i la venda del corall vermell han de complir els requisits indicats a l'article 8 del Decret 21/2018, de 6 de juliol, pel qual s'estableixen els principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears. a. Estar afiliades a la confraria de pescadors de les Illes Balears més propera a l'àrea d'extracció sol·licitada. b. Estar en possessió del títol oficial de bussejador professional que habiliti per baixar a les fondàries des d'on es vol extreure el corall, i, en particular, a més de 50 metres de profunditat. c. Disposar d'una embarcació auxiliar adequada per a aquesta activitat, la qual ha de figurar en la llista quarta del Registre de matrícula dels vaixells i de les empreses marítimes i en el Cens de la flota pesquera operativa, i estar afiliada a la confraria de pescadors de les Illes Balears més propera a l'àrea d'extracció sol·licitada. S'ha de complir la normativa del Codi internacional de senyals i l'Ordre del Ministeri de Foment de 14 d'octubre de 1997 per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques. d. Disposar d'una assegurança amb cobertura per a accidents disbàrics i accés a una cambra hiperbàrica. e. Presentar, en cas d'haver obtingut una autorització durant l'any anterior a la sol·licitud d'autorització, les dades del llibre de registre corresponents a la campanya abans de presentar la sol·licitud a la convocatòria que preveu l'article 9 d'aquest Decret. f. Estar en possessió de l'autorització de la Direcció General de Pesca i Medi Marí per fer activitats subaquàtiques a les Illes Balears. 2. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model que es mostra a l'apartat de "documents relacionats", acompanyades de la documentació que s'indica a l'article 10.1 del Decret 21/2018, de 6 de juliol. a. Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant: fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport. b. Fotocòpia compulsada de l'autorització de la Direcció General de Pesca i Medi Marí per fer treballs subaquàtics a les Illes Balears. c. Fotocòpia compulsada de la llibreta d'activitats subaquàtiques, o equivalent, degudament actualitzada, que ha d'acreditar: · Titulacions, especialitats i cursos del titular. · Aptitud i condició mèdica per fer les immersions subaquàtiques corresponents a la titulació. S'ha de fer constar el darrer reconeixement mèdic anual del titular per exercir el busseig professional, en vigor i expedit per un organisme oficial (Institut Social de la Marina). d. Fotocòpia compulsada de la llibreta d'inscripció marítima, en què figurin els embarcaments i els desembarcaments del titular. e. Fotocòpia de la inscripció en el Registre general de l'activitat subaquàtica professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. f. Fotocòpia compulsada del rol de les embarcacions que es vol utilitzar, en què constin les característiques i els despatxos efectuats. S'ha d'aportar la llista de tripulants, en la qual ha de figurar el sol·licitant de l'autorització com a personal de bord. g. Certificat d'afiliació a la confraria de pescadors de les Illes Balears més propera a l'àrea d'extracció. h. Fotocòpia compulsada del llibre de registre de pesca de corall, en cas de tenir-ne d'anys anteriors. i. Certificat que especifiqui que es disposa d'una cambra de descompressió a menys de dues hores de la zona on es treballarà. j. Documentació acreditativa de l'antiguitat i la continuïtat en l'activitat professional de pesca de corall vermell. 3. Si la documentació aportada no compleix els requisits, s'ha de demanar a la persona responsable que, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, esmeni la mancança o presenti els documents preceptius, i advertir-li que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 21/2018, de 6 de juliol, no s'atorgaran autoritzacions a les persones que hagin estat sancionades en l'exercici d'aquesta activitat per mitjà d'una resolució ferma de qualsevol administració pública dins el termini de 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Tue, 11 Dec 2018 11:43:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98209&lang=ca&coduo=138143 2018-12-11T11:43:05Z Autorització especial per a finalitats científiques en reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 Les actuacions de caire científic dins les reserves marines requereixen una autorització expressa de la Direcció General de Pesca. Segons l'oportunitat i l'interès de l'estudi, la Direcció General de Pesca resoldrà sobre la conveniència de dur a terme aquestes activitats i, si escau, les autoritzarà. Fri, 07 Dec 2018 12:56:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 2018-12-07T12:56:08Z Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espais natural protegit Wed, 05 Dec 2018 09:19:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 2018-12-05T09:19:20Z Procedimient d'autorització/Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=138143 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 05 Dec 2018 09:18:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=138143 2018-12-05T09:18:58Z Anticipat de despesa, ajudes de mínimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=138143 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Wed, 05 Dec 2018 07:42:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=138143 2018-12-05T07:42:34Z Presentació de documentació a requeriment de l'administració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=138143 Aportació de documentació (factures, registres, arxius, etc) requerits pel personal del Servei de Qualitat Agroalimentària (inspectors/es de fraus agroalimentaris) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T12:06:24Z Autorització per a l'emmagatzematge de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=138143 Les organitzacions i col·lectius de pescadors professionals que vulguin emmagatzemar productes de la pesca abans de la primera venda han de demanar l'autorització de la Direcció General de Medi Rural i Marí. Els propietaris, o els seus representants, de productes de la pesca que emmagatzemin abans de la primera venda han d'emplenar i presentar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori un document de recollida. L'obtenció d'aquesta autorització no eximeix als titulars del compliment de la resta de la normativa aplicable a aquestes instal·lacions, especialment la sanitària. Mon, 03 Dec 2018 10:47:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T10:47:46Z Autorització per a la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del Decret 13/2007 és regular en el territori de les Illes Balears: - la primera venda dels productes de la pesca, en aplicació de la normativa bàsica estatal sobre la primera venda dels productes de la pesca; - la primera venda dels productes del marisqueig i de l'aqüicultura. Mon, 03 Dec 2018 10:47:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T10:47:11Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=138143 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T09:03:49Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=138143 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=138143 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s&#8217;estableix i es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l&#8217;aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s&#8217;exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l&#8217;article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d&#8217;abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s&#8217;hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l&#8217;actualitat s&#8217;han d&#8217;inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents: &#61630; Bòvids: vacum, búfals, bisons. &#61630; Èquids: cavalls, ases, someres. &#61630; Aus de corral per a la producció d&#8217;ous diferents de gallines. &#61630; Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries. &#61630; Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars. &#61630; Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres. &#61630; Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres. &#61630; Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d&#8217;una llista en pdf amb la definició dels tipus d&#8217;explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T08:57:22Z Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal Mon, 03 Dec 2018 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=138143 2018-12-03T08:57:19Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=138143 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Fri, 30 Nov 2018 08:39:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:39:27Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=138143 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Fri, 30 Nov 2018 08:39:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:39:15Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=138143 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Fri, 30 Nov 2018 08:39:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:39:04Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=138143 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Fri, 30 Nov 2018 08:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:38:50Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=138143 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:38:37Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=138143 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=138143 2018-11-30T08:38:18Z Procediment per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments administratius per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal Thu, 29 Nov 2018 12:52:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=138143 2018-11-29T12:52:49Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Mon, 26 Nov 2018 09:41:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 2018-11-26T09:41:48Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Mon, 26 Nov 2018 09:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 2018-11-26T09:36:09Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca a les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 22 Nov 2018 08:49:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=138143 2018-11-22T08:49:02Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 22 Nov 2018 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 2018-11-22T08:16:16Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Thu, 22 Nov 2018 08:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 2018-11-22T08:12:36Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Thu, 22 Nov 2018 08:11:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 2018-11-22T08:11:56Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Wed, 21 Nov 2018 10:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 2018-11-21T10:51:03Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Wed, 21 Nov 2018 08:36:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 2018-11-21T08:36:38Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 20 Nov 2018 08:17:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 2018-11-20T08:17:56Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3512975&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Mon, 19 Nov 2018 13:10:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3512975&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T13:10:32Z Convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 Mon, 19 Nov 2018 13:04:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T13:04:27Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, ajudes de minimis per a replantar arbres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, oliveres i pruneres Mon, 19 Nov 2018 12:57:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T12:57:14Z Ajudes de minimis, per a l'any 2018, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Mon, 19 Nov 2018 12:52:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T12:52:00Z Ajudes corresponents a l'any 2018, per al foment de la raça frisona a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona Mon, 19 Nov 2018 12:48:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T12:48:52Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Mon, 19 Nov 2018 12:46:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T12:46:49Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Mon, 19 Nov 2018 12:46:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T12:46:08Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 9 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, sa Punta de sa Creu de Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10,16 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 914,40 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina de sa Punta de sa Creu: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 914,40 €, o bé abonar els 10,16 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 457,20 €, o bé abonar els 20,32 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Punta de sa Creu: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/RESERVA_MARINA_PUNTA_CREU_QUADRICULAT.PDF">Plànol de la reserva</a>. Mon, 19 Nov 2018 10:27:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T10:27:24Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Mon, 19 Nov 2018 09:59:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T09:59:54Z PAC 2018: Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=138143 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2018, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Respecte als cultius de remolatxa, tomàtiga i cotó, serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 19 Nov 2018 09:58:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T09:58:37Z Subvencions per a activitats de demostració i informació, per a l'any 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Mon, 19 Nov 2018 09:56:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 2018-11-19T09:56:42Z