torna

Funcions

Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari (BOIB núm. 33, de 17/3/2001), modificat pel Decret 20/2021, de 29 de març (BOIB núm. 43, de 30/3/2021)

 

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula l’organització i el funcionament de la Inspecció Educativa (BOIB núm.64, 28/04/2011)

 

FUNCIONS

 

1. Les funcions de la Inspecció Educativa són les següents:

 

a) Supervisar, assessorar i controlar, des del punt de vista pedagògic, organitzatiu i de gestió, el funcionament dels centres educatius i els programes que hi incideixen.
b) Supervisar la pràctica docent i la funció directiva, i col·laborar en la seva millora contínua.
c) Col·laborar en la millora de la pràctica docent, i en la formació i el perfeccionament del professorat.
d) Participar en l’avaluació del sistema educatiu i dels elements que l’integren, especialment en la que correspon als centres, serveis i programes, i en l’avaluació de la funció directiva i la funció docent.
e) Vetllar pel compliment, en els centres educatius, de les lleis, els reglaments i altres disposicions vigents que afectin el sistema educatiu.
f) Vetllar pel compliment i l’aplicació dels principis i valors que recull la Llei 2/2006, d’educació, inclosos els destinats a fomentar la igualtat real entre homes i dones.
g) Assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l’exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.
h) Emetre els informes sol·licitats per les administracions educatives respectives, o d’ofici, derivats del coneixement de la realitat per part de la inspecció educativa, a través de les vies reglamentàries.
i) Cooperar amb els òrgans i serveis de la conselleria competent en matèria d’educació no universitària en la planificació i la coordinació dels recursos educatius.
j) Contribuir a la innovació i a la recerca en l’àmbit educatiu.
k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les administracions educatives, dins l’àmbit de les seves competències.


2. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors tenen la consideració d’autoritat pública i, per això, han de rebre dels membres de la comunitat educativa, com també de la resta d’autoritats i funcionaris, l’ajuda i la col·laboració necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.