torna

Funcions

 

a ) Prestar assistència tècnica i jurídica a la consellera en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen a la consellera, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.

 

b) Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.

 

c) Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.

 

d) Controlar, sota la direcció superior de la consellera, la gestió del pressupost de la conselleria.

 

e) Exercir, d’acord amb les directrius fixades per la consellera, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.

 

f) Gestionar, sota la direcció de la consellera, els recursos humans de la conselleria.

g) Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.

 

h) Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.

 

i) Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent