torna

Detall de la notícia

Imatge 659927

Autorització centres de règim especial

Normativa d'Ensenyaments Artístics de Música, Dansa, Arts Plàstiques i Disseny:

  1. RD 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims del centres que imparteixen ensenyaments artístics.
  2. RD 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  3. Decret 37/1999, de 9 d’abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.