torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023: instruccions per als examinands

INSTRUCCIONS PER ALS EXAMINANDS DE LES PROVES ESCRITES DE LLENGUA CATALANA

 • Els examinands han d’haver comprovat a quin centre i a quina hora estan convocats per fer la prova.

 

Abans de la prova

 • S’ha de mostrar el DNI o el NIE a l’ajudant de coordinació per entrar al centre, i al responsable de la prova, per entrar a l’aula. Les persones que no es puguin identificar amb un document d’identitat no podran fer la prova.
 • Tampoc no podran fer la prova les persones que no constin com a admeses.
 • No és obligatori emprar màscara a les aules on es duguin a terme les proves. No obstant això, amb l’objectiu de garantir la salut dels examinands, del personal responsable de l’organització i coordinació de les proves i, sobretot, dels més vulnerables, es recomana fer servir la màscara durant les proves, atès que possiblement es produeixi un contacte prolongat a una distància inferior a 1,5 metres.
 • Els examinands que hagin estat diagnosticats de COVID-19, encara que siguin asimptomàtics, i els que tinguin símptomes compatibles amb la malaltia han de fer servir màscara, preferiblement FFP2.
 • S’han de desconnectar els telèfons mòbils, que no poden quedar damunt la taula. Tampoc no es poden dur rellotges intel·ligents. Durant els descansos (nivells B2 i C1), els examinands no poden sortir de l’aula amb el telèfon mòbil.
 • Es recomana portar un rellotge de polsera per controlar el temps de durada de la prova.

 

Durant la prova

 • Damunt la taula només hi ha d’haver el DNI o NIE, l’examen i el full de respostes.
 • L’examen s’ha de fer amb bolígraf blau o negre i no es pot usar llapis ni bolígraf vermell. Tampoc no es pot usar corrector.
 • Els examinands han de fer servir el material propi, que no es pot compartir.
 • Després de repartir els fulls de respostes i d’explicar les instruccions, ja no pot entrar ningú a l’aula (llevat dels casos autoritzats pels coordinadors).
 • Ni durant la prova ni durant els descansos els examinands poden sortir del centre on es du a terme la prova. Si algú surt del centre, es considerarà que ha abandonat la prova i no podrà tornar accedir a l’aula.
 • Si algú es vol retirar, ho ha de fer constar en el full de dades personals i signar-lo.
 • Durant la prova, no es pot sortir de l’aula per anar al bany, llevat que sigui una urgència.
 • En cas de necessitar un certificat d’assistència, s’ha de sol·licitar al responsable d’aula.
 • El responsable d’aula anirà avisant diverses vegades en veu alta del temps que falti per acabar cada àrea.
 • El nom dels examinands no pot constar en els exercicis.
 • Les respostes incorrectes o en blanc no descompten.
 • Per anul·lar una resposta, consultau les instruccions de darrere el full de respostes.
 • Per fer esborranys o apuntar les respostes, es poden fer servir els fulls dels enunciats. A les proves del nivell C1 es poden donar fulls en blanc per fer-hi esborranys. Al final de la prova, aquests esborranys s’han d’entregar al responsable d’aula perquè els destrueixi.
 • La lletra ha de ser clara i no ha de donar lloc a confusions. En cas de dubte, es considerarà error. En l’àrea d’expressió i interacció escrites es penalitza el fet d’escriure tot el text en lletra majúscula, i la resposta no pot sobresortir del requadre marcat.

 

Durada de les proves

 

En acabar la prova

 • En acabar la darrera àrea de la prova (expressió escrita), l’examinand ha d’aixecar la mà perquè el responsable reculli el full de respostes. Després, ha de sortir de l’aula i abandonar el centre, a fi que no es produeixin aglomeracions de gent.
 • En cap cas, el formulari òptic de respostes no es pot treure fora de l’aula.