torna

Detall de la notícia

Imatge 5436965

Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari que hagi finalitzat els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2020-2021

NOVETAT !

DARRERA NOVETAT de data 19/11/2022: Publicació del BOIB número 150 de novembre de 2022 mitjançant el qual es publica la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes d'excel·lència acadèmica:

Annex 1: Beneficiaris.

Annex 2: Exclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar els recursos següents:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 20 de novembre fins al 19 de desembre de 2022. Si escau, clicau aquí.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del TSJIB.

Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 20 de novembre fins al 19 de gener de 2023.

--------------------

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 59 de 5 de maig de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el'any acadèmic 2021-2022.

Convocatòria de vint ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

Es preveu la concessió de quatre ajudes per a cada branca de coneixement (Arts i humanitats; Ciències; Ciències socials i jurídiques; Ciències de la salut; Enginyeria o Arquitectura) a la qual estiguin adscrits els estudis.

L'import de l'ajuda és d'una dotació fixa de 1.500,00 euros.

Compatibilitat: Les ajudes d'excel·lència són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitats públiques o privades.

Beneficiaris: Les persones que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

Les persones beneficiàries de les ajudes seran les quatre que obtinguin més punts a cada branca de coneixement.

Es valorarà la nota mitjana de l'expedient i la taxa d'eficiència.

La NOTA MITJANA ha de ser ponderada. Fórmula per calcular la nota mitjana:

Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin.

La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura. La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003.

La TAXA d'EFICIÈNCIA: Fórmula per calcular la taxa d'eficiència:

Dividir el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació.

Una vegada obtinguda la mitjana de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a les Illes Balears.

 - Haver finalitzat els estudis universitaris oficials de grau en alguna universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

Requisits acadèmics:

Els sol·licitants han d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de l'1 al 10, amb dues xifres decimals:

     - Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

     - Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.

     - Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

     - Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.

     - Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que hagin cursat els següents ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; les que hagin obtingut el títol de grau a partir d'adaptacions de títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, mestre, enginyeria tècnia o arquitectura tècnica; les que hagin obtingut el títol de grau pel reconeixement de crèdits mitjançant l'acreditació d'assignatures superades en altres plans d'estudis universitaris oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, o per l'experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS; les que hagin obtingut el títol oficial de grau a través d'un curs d'adaptació al grau; les que es doni alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte. El tràmit telemàtic registra electrònicament la sol·licitud.

Per poder fer aquest tipus de tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic (IMPRESCINDIBLE disposar de lector de DNI electrònic), de Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir el DNIe, el Certificat digital o accedir per Cl@ve Firma, podeu clicar a "métodes d'identificació".

Per resoldre possibles problemes per accedir al tràmit telemàtic, clicar en "Solucions de problemes més freqüents".

Al tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar la Declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant, documentació requerida al punt 8.f). Per obtenir l'imprès podeu clicar a "Declaració de dades bancàries".

---------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 6 de maig  fins al 30 de juliol de 2022.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 18 d'agost de 2022.

Presentació de documentació per esmenar i al·legacions a l'informe: Des del 18 d'agost fins al 23 de setembre de 2022.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: 17 d'octubre de 2022.

Al·legacions a la Proposta de resolució: Des del 17 fins al 26 d'octubre de 2022. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda: Des del 17 fins al 26 d'octubre de 2022.