torna

Detall de la notícia

Imatge 5154393

Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears per a l'any 2022

L’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, estableix com a tercera missió de la universitat, la transferència del coneixement, el compromís social, els serveis a la comunitat i la col·laboració amb altres institucions.

Aquesta tercera missió implica considerar la universitat com una institució d’educació per a tota la vida i de prestació de serveis científics mitjançant la transferència de tecnologia al sector productiu amb l’objectiu últim d’ajudar a la consecució d’un avantatge competitiu en l’àmbit nacional o regional. 

Un dels grans desafiaments a què actualment han de fer front les universitats consisteix a equilibrar de forma dinàmica les tres missions que ara tenen encomanades: l’ensenyament, la recerca i el desenvolupament econòmic i social.

La Conselleria Fons Europeus, Universitat i Cultura pretén, amb aquesta convocatòria, donar suport a actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears i que, alhora, permetin a la Universitat de les Illes Balears contribuir a la societat i a l’economia mitjançant la formació de graduats amb esperit crític i habilitats d’aprenentatge.

Import màxim de la subvenció per activitat: 1.500,00 euros.

La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats.

Aquestes ajudes pretenen fomentar activitats com:

a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. 

d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, sempre que s’adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

Quedan EXCLOSES les activitat següents:

La publicació de llibres d’actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars, així com la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l’entitat sol·licitant.

Compatibilitat: Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. 

Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques, públiques o privades; també poden ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat (veure particularitats al punt 5 de la convocatòria).

No es consideren entitats beneficiàries les entitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars.

Termini de les activitats subvencionables: Les activitats es poden iniciar, dur a terme i finalitzar, des de l'1 de gener fins al 14 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte. El tràmit telemàtic registra electrònicament la sol·licitud.

Per poder fer aquest tipus de tràmit s'ha de disposar de DNI electrònic, Certificat digital o Cl@ve Firma . Per tenir més informació de com obtenir els mencionats mitjans d'accès al tràmit telemàtic, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

La persona, física o jurícia, sol·licitant de l'ajuda ha de presentar la sol·licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida en l'apartat 10 de de la convocatòria, mitjançant el tràmit telemàtic.

Al tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar la Declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual la persona física o jurídica sol·licitant és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant, documentació requerida al punt 10.1 apartat c). Per obtenir l'imprès podeu clicar a "Declaració de dades bancàries".

----------------------------------

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 25 de març fins el dia 17 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Termini d'esmena de sol·licituds: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment perquè s'esmeni o s'afegeixi els documents preceptius.

Termini de renúncia a l'ajuda: 8 dies hàbils des de la data de notificació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'Ajuda, s'entendrà acceptada.