torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de funcionament i composició de la Comissió de Seguretat Industrial

Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’audiència i informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de funcionament i composició de la Comissió de Seguretat Industria

En data 11 d'agost de 2021, el director general de Política Industrial va emetre una memòria justificativa sobre la necessitat d'elaborar un decret sobre l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Seguretat Industrial.

En data 11 d'agost de 2021, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va dictar la Resolució per la qual s'ordena l'inici del procediment per a l'elaboració d'un projecte de decret regulador del funcionament i la composició de la Comissió de Seguretat Industrial i es designa l'òrgan responsable de tramitar el procediment.

No es va substanciar una consulta prèvia, perquè es tractava d'un decret organitzatiu, en virtut de l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. No obstant això, es va publicar a la web de la Direcció General d'Indústria i es va fer una presentació de l'esborrany als sectors afectats en el Consell de la Indústria de dia 13 de setembre de 2021.

Una vegada elaborat el Projecte de decret, se sotmet al tràmit d'audiència i informació pública.

El termini d'informació pública és d'un mes des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (plaça de Son Castelló, 1. Polígon de Son Castelló. Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es poden presentar al·legacions al Projecte de decret per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» de la pàgina web de participació ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es) dins el termini que s'estableix en l'apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes al·legacions presentades per la web s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma, sempre que incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa.