torna

Detall de la notícia

Imatge 5175528

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2021-2022

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 46 de 5 d'abril de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears empadronats a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el'any acadèmic 2021-2022.

Convocatòria d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022. 

L'import de l'ajuda és de 650,00 euros com a màxim.

Incompatibilitats: Les ajudes de desplaçament són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

Beneficiaris: Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per cursar estudis universitaris oficials, sempre que no puguin fer aquests estudis universitaris oficials a la seva illa de residència como a alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

En els casos en què el desplaçament es produeix perquè no s'ha obtingut plaça, és necessari aportar l'original o una còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que acrediti aquesta circumstància.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a Mallorca.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2021-2022. En el cas de sol·licitants que cursen estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

   A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2020-2021:

 - Els sol·licitants que tenen el títol de batxillerat, que accedeixen a la universitat mitjançant la PBAU i que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau: Acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,00 punts.

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors, o els que es matriculen de primer, però no es la primera vegada que es matriculen d'un primer curs d'ensenyaments universitaris oficials: Haver superat durant el curs acadèmic 2020-2021 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

     - Arts i humanitats: 90 %.

     - Ciències: 65 %.

     - Ciències socials i jurídiques: 90 %.

     - Ciències de la salut: 80%.

     - Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2020-2021 la persona sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màster s'ha d'acreditar una nota mitjana de:

- Per estudiants de primer curs:

5,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster: Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada.

7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster: Per els restants estudis de màster.

Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

- Per estudiants de segon curs:

5,00 punts del primer curs: Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada.

7,00 punts del primer curs: Per els restants estudis de màster.

Els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster, a més de les notes fixades en els apartats anteriors, han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs.
Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual; estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.

Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte. El tràmit telemàtic registra electrònicament la sol·licitud.

Per poder fer aquest tipus de tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic (IMPRESCINDIBLE disposar de lector de DNI electrònic), de Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir el DNIe, el Certificat digital o accedir per Cl@ve Firma, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

Per resoldre possibles problemes per accedir al tràmit telemàtic, clicar en "Solució de problemes més freqüents".

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida en l'apartat 8 de de la convocatòria, mitjançant el tràmit telemàtic.

Al tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar la Declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant, documentació requerida al punt 8.k). Per obtenir l'imprès podeu clicar a "Declaració de dades bancàries".

--------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des de 6 d'abril fins al 15 de juliol de 2022.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre l'1 i 7 de setembre de 2022.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe: Des de la data de publicació de l'informe d'esmenes fins dia 21 de setembre de 2022.

Publicació de la proposta de resolució de concessió i denegació de l'ajuda: Entre el 17 i 28 d’octubre de 2022.

Al·legacions a la proposta de resolució: Deu dies naturals comptadors des de la data de publicació de la proposta de resolució. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda de les persones proposades com a beneficiàries: Deu dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució.