torna

Detall de la notícia

Imatge 5215226

Ajudes complementàries de mobilitat (Programes Erasmus+, SICUE i Eurorregió) per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) per a estudiants de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2021-2022

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 60 de 7 de maig de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de mobilitat per a l'alumnat de les Illes Balears per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el'any acadèmic 2021-2022.

Convocatòria d'ajudes complementàries per a estudiants de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participen en programes institucionals de mobilitat (Erasmus+; SICUE i Euroregió Pirineus Mediterrània) que permeten cursar part d'aquests estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022.

L'import de l'ajuda de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) és d'una dotació fixa de 600,00 euros.

L'import de l'ajuda de mobilitat és de 600,00 euros com a màxim.

L'import de les ajudes concedides es farà mitjançant transferència bancària.

Compatibilitat: Les ajudes de mobilitat són compatibles amb altres destinades a programes institucionals de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, amb les beques estatals i amb les ajudes a l'estudi per a l'any acadèmic 2021-2022.

En cap cas, l'import total que rebri una mateixa persona beneficiària pot superar, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes de l'Administració o d'altres entitats públiques o privades, el cost de l'activitat que es dugui a terme.

Beneficiaris: Estudiants amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials de grau o màster que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE), i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27). Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

 - Tenir domicili familiar (veïnatge administratiu) a les Illes Balears.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2021-2022. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada en algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

 - Participar al curs acadèmic 2021-2022 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

 - Haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2021-2022.

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2020-2021:

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors: Haver superat durant el curs acadèmic 2020-2021 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

  • Arts i humanitats: 90 %.
  • Ciències: 65 %.
  • Ciències socials i jurídiques: 90 %.
  • Ciències de la salut: 80%.
  • Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2020-2021 el sol·licitant ha d'haver estat matriculat, com a mínim, de 42 crèdits d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters habilitants o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

  • Estudiants de primer curs: 5,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.
  • Estudiants de segon curs: 5,00 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

  • Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.  

   Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

  • Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.  

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades anteriorment, els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

Per als sol·licitants que, durant el curs 2020-2021, no es varen matricular d'ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s'entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els següents ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

--------------------

Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte. El tràmit telemàtic registra electrònicament la sol·licitud.

Per poder fer aquest tipus de tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic (IMPRESCINDIBLE disposar de lector de DNI electrònic), de Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir el DNIe, el Certificat digital o accedir per Cl@ve Firma, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

Per resoldre possibles problemes per accedir al tràmit telemàtic, clicar en "Solució de problemes més freqüents".

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida al punt 8 de la convocatòria, mitjançant el tràmit telemàtic.

Al tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar la Declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual l'alumne o alumna és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant, documentació requerida al punt 8. i). Per obtenir l'imprès podeu clicar a "Declaració de dades bancàries".

--------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 8 de maig fins al 29 de juliol de 2022.

Publicació informe d'esmenes: Entre els dies 5 i 9 de setembre de 2022.

Presentació de documentació d'esmenes i d'al·legacions a l'informe: Des de l'endemà de la publicació de l'informe fins al 23 de setembre de 2022.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: Entre els dies 17 i 31 d'octubre de 2022.

Al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies hàbils comptadors des de la data de la publicació de la proposta. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena.

Renúncia a l'ajuda: 8 dies hàblis, comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució.