torna

Detall de la notícia

Imatge 5173307

Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de professorat universitari (Ajudes FPU)

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 45 de 2 d'abril de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Aquestes ajudes consisteixen en:

Ajudes FPU: Convocatòria de vuit (8) ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació mitjançant contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Les àrees de coneixement a les que van adreçades les ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU són:

  - Modalidad a: dues ajudes al Departament de Medicina.

  - Modalidad b: dues ajudes al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, àrea de coneixement d'Infermeria.

  - Modalidad c: quatre ajudes als Departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Taxes acadèmiques: Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació beneficiari dels ajuts FPU, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Període per gaudir l'ajut: 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació dels investigadors a la Universitat de les Illes Balears.

Durada del contracte: No pot excedir els quatre anys. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, la durada màxima pot arribar a sis anys, incloses les pròrrogues.

No poden participar en aquesta convocatòria: Persones que ja tinguin el títol de doctor.

Persones beneficiàries: Persones amb titulació oficial universitària que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits especificats a la convocatòria.

--------------------

Sol·licitud: L'imprès de sol·licitud s'ha d'emplenar en línia mitjançant el tràmit telemàtic en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (htp://dguni.caib.es).

Per poder fer aquest tipus de tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic, Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir els mencionats mitjans d'accès al tràmit telemàtic, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

Les sol·licituds es poden emplenar en català, castellà o anglès.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 3 d'abril fins al 13 de maig de 2022.

Documentació obligatòria a presentar juntament amb la sol·licitud:

1. Documentació de la persona candidata:

  a) Fotocòpia del DNI. En el cas de candidats estrangers, fotocòpia de la targeta de resident (NIE).

  b) Certificat acadèmic complet, en format electrònic, de la llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau. Han de constar les qualificacions de totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. La nota mitjana s'ha d'expressar en una escala de 0 a 10 amb dos decimals.

  c) Certificat electrònic de les dades acadèmiques del màster, Diploma d'Estudis Avançats (DEA) o suficiència investigadora, que ha d'incloure totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient.

Si el títol s'ha obtingut a l'estranger:

  - Per a les certificacions acadèmiques: S'ha de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana de l'expedient acadèmic universitari, de conformitat amb la regulació prevista en la Resolució de 21 de març de 2016 de la Direcció General de Política Universitària.

    Per a la valoració de mèrits acadèmics només es tindrà en compte la declaració d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers emesa pel Ministeri d'Universitat. La declaració d'equivalència es pot obtenir a través de la pàgina web del Ministeri d'Universitats.

  - Els certificats acadèmics d'estudis cursats a l'estranger emesos en un idioma diferent del català, castellà o l'anglès també hauran de presentar la traducció oficial a un d'aquests idiomes.

  d) Currículum en el format de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia o un currículum normalitzat (CVN), disponible en la pàgina https://cvn.fecyt.es, en el qual hi ha d'aparèixer la nota mitjana de l'expedient de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i en cap cas la ponderació amb la nota mitjana de l'expedient de màster.

  e) Historial del grup de recerca en què s'integra el director de la tesi doctoral.

  f) Justificant de la relació contractual i/o estatutària del director de la tesi amb l'entitat.

  g) Document acreditatiu de la concessió del projecte marc.

  h) Descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).

  i) Memòria, que inclogui: objectius, metodologia i planificació general de feina dels quatre anys.

  j) Certificat d'empadronament per acreditar que resideix a les Illes Balears.

  k) Declaració responsable del gaudi d'ajuts similars.

  l) Còpia de la matrícula o de l'admissió en un programa oficial de doctorat per a l'any acadèmic en curs, o bé el document acreditatiu que es troba en disposició de ser admesa en la data d'acceptació de l'ajut.

  m) Les persones candidates a les quals s'ha d'aplicar alguna de les excepcions que recull el punt 8.3 han de presentar un certificat oficial que justifiqui l'excepció.

2. Documentació de la Universitat de les Illes Balears:

  a) Còpia del document d'identitat (CIF, NIF o NIE) de l'entitat sol·licitant o de les persones que la representen.

  b) Presentar la sol·licitud d'ajuts implica autoritzar la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a consultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a les hisendes públiques estatal i autonòmica les dades de les persones contractades amb càrrec a aquest ajuts.

----- No es tindran en compte els mèrits presentats després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. -----

Termini d'esmena de la sol·licitud: Si la documentació presentada és incompleta o no compleix els requisits que exigeix la convocatòria, se requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies naturals, la completi o n'esmeni les deficiències i la sol·licitud; si no ho, fa prèvia resolució es considerarà que desisteix de la seva petició.

----------------

Les sol·licituds es sotmetran a una avaluació de dos fases, una externa i altra interna.

- Fase 1 o avaluació externa: A càrrec de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació superior a 50 punts. Una vegada rebudes les avaluacions externes, es notificarà individualment a les persones candidates.

Termini de presentació d'al·legacions a la Fase 1: 10 dies naturals des de la data de recepció de la notificació.

- Fase 2 o avaluació interna: A càrrec de la Comissió de Selecció Interna. El procés d'avaluació intern consisteix en una entrevista personal en què la persona candidata ha de defensar el projecte de tesi. L'entrevista és presencial. Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació superior a 15 punts.

La Comissió de Selecció Interna publicará la llista amb les persones candidates a entrevistes en la pàgina http://dguni.caib.es.

El fet de no assistir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu.

La puntuació final de les persones candidates serà la suma de les puntuacions obtingudes a les Fases 1 i 2.

La llista provisional de les persones candidates amb les puntuacions obtingudes i les candidates en reserva es publicarà a la pàgina web http://dguni.caib.es.

Termini de presentació d'al·legacions al llistat provisional: 10 dies naturals des de la data de publicació. 

Termini de presentació de documents de les persones seleccionades: 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista provisional.

La resolució del conseller que inclourà la llista de persones beneficiàries i la quantia de la subvenció, així com la llista de sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).