torna

Detall de la notícia

NOVETAT 07/01/2022. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2022: publicació del centre i del torn d'entrada de les proves escrites de llengua catalana de gener de 2022

Publicació del centre i del torn d’entrada de les proves escrites de llengua catalana de gener de 2022

Al final d’aquesta pàgina podeu consultar els documents i la informació següent:

— Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell A2 (29 de gener)
— Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell B1 (29 de gener)
— Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell B2 (22 de gener)
— Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell C1 (15 de gener)
— Adreces dels centres on es fan les proves escrites.

Consultau la llista definitiva d’admesos a les proves en aquest enllaç. 

IMPORTANT!

— A Palma, les proves escrites dels nivells C1 i B2 tindran lloc a l’IES Josep Maria Llompart i a l’IES Madina Mayurqa. Comprovau, segons el llinatge, el centre assignat.
— Les persones que no constin com a admeses no podran examinar-se.
— Per poder fer la prova, heu de presentar un document d’identitat (DNI o NIE). Les persones que no es puguin identificar no podran fer la prova.
— Respectau el torn d’entrada assignat.
— No poden comparèixer el dia de la prova les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), si estan en aïllament perquè s’ha rebut un diagnòstic positiu de Sar-Cov-2 o si esperen el resultat de la prova diagnòstica corresponent.Consultau el protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves de llengua catalana de gener de 2022.
Consultau el protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves de llengua catalana de gener de 2022.
Consultau les instruccions generals per als examinands de les proves de llengua catalana.
Totes les persones que s’hagin presentat a les prova escrita seran convocades a la prova oral.
En qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general de Política Lingüística es poden modificar les bases de la convocatòria si el nivell d’alerta sanitària ocasionada per la covid-19 empitjora i les autoritats sanitàries modifiquen les mesures de prevenció per evitar-ne el contagi.
Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

 

Calendari de publicació de l’assignació del centre i torn de la prova oral

El primer torn per a les proves orals que es fan l’horabaixa serà a les 16.15 h; el primer torn per a les proves orals que es fan al matí serà a les 9 h. Els torns són sempre una referència per distribuir els examinands, per la qual cosa és possible que hàgiu d’esperar.