torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE MAIG DE 2022: informació general

Informació general

Les proves es faran a les localitats següents: Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma. El dia de publicació dels torns d’entrada per a les proves escrites i de publicació del torn de la prova oral es publicarà el centre assignat i l’adreça corresponent.
Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.
Només es podran examinar les persones que consten en la llista definitiva d’admesos a les proves de maig de 2022 que es publicarà al nostre web el dia 17 de maig de 2022 a partir de les 15 hores.
Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.
— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocada a la prova oral.
Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració, la durada i els models de les proves.

 

Pròxims tràmits de la convocatòria de maig de 2022

Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos: 21 d’abril de 2022, a partir de les 15 h
Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 al 28 d’abril de 2022
Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
Publicació del centre i el torn d’entrada per a les proves escrites: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
Publicació dels resultats provisionals: 13 de juliol de 2022, a partir de les 15 h
Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 14 al 15 de juliol de 2022
Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 13 de setembre, a partir de les 15 h

 

Dates de les proves

*El primer torn d’entrada al centre per a les proves escrites que es fan en horari dematí és a les 8.30 h.
**El primer torn per a les proves orals que es fan en horari d’horabaixa és a les 16.15 h.
***El primer torn per a les proves orals que es fan en horari de matí és a les 9 h.

 

Important!

Si el nombre de persones que s’hagin presentat a les proves escrites ho requereix, la Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret d’incrementar o de reduir les jornades previstes per a les proves orals.

En cap cas no es permetran canvis en l’hora i el lloc assignats.