torna

Detall de la notícia

Imatge 4797627

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2021-2022 (Residència UIB)

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, manifesta interès per establir un programa de beques d'allotjament, amb el qual es pretén facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a la vida acadèmica del campus universitari, així com facilitar l'accés de persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància entre el domicili dels estudiants i el campus universitari.

Els estudiants beneficiaris de les ajudes viuran a la residència d'estudiants del campus de la UIB, a Palma, i podran accedir als serveis i equipaments que ofereix la residència a tots els residents.

Les ajudes consisteixen en el finançament del servei d'allotjament i berenar a la residència d'estudiants de la UIB durant el curs (d'octubre a juny, ambdós inclosos).

El període màxim per gaudir de les ajudes és de 4 cursos acadèmics consecutius, comptadors des del curs 2021-2022 inclòs.

Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament:

- 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

- 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualssevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca.

Per poder ser beneficiari de les ajudes els estudiants han de cumplir uns requisits generals; uns requisits de rendiment acadèmic; uns requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB i uns requisits per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

Un dels requisits generals que ha de complir el sol·licitant es la de tenir domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents:  Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats.

Les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria es podran gaudir durant un màxim de quatre cursos acadèmics consecutius, sempre que s'acrediti el compliment d'una sèrie de requisits i dins els terminis establerts a la convocatòria.

L'import de l'ajut es pagarà directament a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), entitat que gestiona la residència d'estudiants de la UIB, i s'abonarà, mitjançant transferència bancària, en dos pagaments.

Compatibilitat: Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. 

Sol·licitud: L'imprès de Sol·licitud s'ha de emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària  Recerca (http://dguni.caib.es), i ha de ser degudament signada per la persona sol·licitant.

Presentació de la sol·licitud y de la documentació establerta al punt 11 de la Convocatòria: La Sol·licitud s'ha d'adreçar al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i se pot presentar en el Registre de la Conselleria de Fons Eurepeus, Universitat i Cultura o a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la Sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè la Sol·licitud es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la Sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Termini de presentació de sol·licitud: Des del 23 de juliol fins al 30 de setembre de 2021.

Termini d'esmena de sol·licituds: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment perquè s'esmeni o s'afegeixi els documents preceptius.

Si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Termini de presentació d'al·legacions a la Proposta de Resolució: 8 dies naturals des de la data de notificació de la proposta de Resolució. 

Termini de renúncia a l'ajuda: 8 dies naturals des de la data de notificació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que s'hagi renunciat a la l'Ajuda, s'entendrà acceptada.