torna

Detall de la notícia

03/06/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SETEMBRE DE 2021: relacions provisionals d'admesos i d'exclosos

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de setembre de 2021

  • Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de setembre de 2021
  • Annex 1. Relació provisional d’admesos
  • Annex 2. Relació provisional d’exclosos
  • Annex 3. Relació provisional d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
  • Llista de motius d’exclusió
  • Sol·licitud d'esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana

 

Consultau la llista provisional d’admesos (annexos 1 o 3). Si no hi figurau, consultau la llista provisional d’exclosos (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina.

TERMINI PER ESMENAR

Del 4 al 10 de juny, ambdós inclosos.

PROCEDIMENT D’ESMENA

Formalització de més d’una inscripció

Tal com estableix l’apartat 2 de la base primera de la convocatòria de proves, només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat. Les persones que hagin formalitzat més d’una inscripció, per esmenar han d’enviar un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. Hi han d’indicar el nom complet, el DNI o NIE i el nivell al qual volen quedar inscrits.

Acreditació de la situació de desocupació

D’acord amb l’apartat 2.3 de la base segona de la convocatòria de proves, la documentació que s’ha de presentar per acreditar estar en situació de desocupació és l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. Si d’acord amb els motius d’exclusió (annex 3) s’ha de presentar aquest document, s’ha d’enviar adjunt en un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. S’hi ha d’indicar el nom complet i el DNI o NIE.

Esmena de la resta de motius d’exclusió

Per esmenar la resta de motius d’exclusió, d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud (que hi ha al final d’aquesta pàgina) i la documentació corresponent es poden presentar mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

c) A més, també es pot enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, s’han de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

En el cas que la documentació per esmenar es presenti en un registre que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, s’ha d’enviar una còpia d’aquesta documentació dins el termini d’esmena a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit.

INCORRECCIONS EN EL NOM

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es per poder-la corregir.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos; és a dir, de l’1 al 14 de juliol. Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

La devolució de la taxa s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Política Lingüística i s’han de presentar la documentació acreditativa del pagament de la taxa.

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.