torna

Detall de la notícia

Imatge 4714316

Bases reguladores de subvencions d'inversions de canvi climàtic

Projecte d’ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions en matèria de canvi climàtic


  • Fase actual de tramitació

Una vegada estudiades les al•legacions rebudes i emès l’informe de valoració de les al·legacions; i una vegada rebut l’informe preceptiu d’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona, d’acord amb el que disposa la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, està pendent d’informe  del Servei Jurídic abans de la seva aprovació final per part del conseller.


  • Per què una ordre que reguli les subvencions per a inversions en matèria de canvi climàtic

Les Illes Balears, pel fet insular, són especialment vulnerables al canvi climàtic. Entre els impactes concrets previstos, destaquen una exposició significativa al perill de sequera meteorològica i hidrològica, risc d'inundacions interiors i costaneres, i impactes sobre les diferents infraestructures, la pèrdua d'atractiu turístic per les condicions adverses, la pèrdua de cultius per esdeveniments extrems o l'acceleració de processos de desertització o pèrdua d'ecosistemes costaners. La lluita contra els efectes d'aquest fenomen és necessàriament una política transversal, atès que tots els àmbits de la societat i l'economia tenen incidència en les emissions indicades i es veuran afectats pels seus impactes.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica vol  facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi climàtic assumits pel Govern d'Espanya, així com la instauració en la comunitat autònoma d'un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat en accions cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears. La llei té entre les seves finalitats la planificació i la promoció de la resiliència i l'adaptació de la ciutadania, dels sectors productius i dels ecosistemes als efectes del canvi climàtic. En aquest sentit s'estableix en l'article 11 el marc estratègic d'adaptació com el conjunt de principis bàsics d'actuació en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

El 8 de novembre de 2019, el Consell de Govern va aprovar la Declaració d'Emergència Climàtica a les Illes Balears i es va comprometre a prioritzar la lluita contra l'escalfament global de manera clara i transversal.

Per tot això, resulta convenient dirigir esforços cap a la població més vulnerable i treballar de forma coordinada amb totes les administracions i en especial en l'àmbit local, amb la col•laboració de la comunitat autònoma.

Actualment la concessió d'ajudes o subvencions és l'activitat de foment principal o més important que duen a terme totes les administracions públiques.

A dia d’avui existeix l’Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia, de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008). Aquesta Ordre contempla accions que poden ser adequades per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle, però no pot incorporar altres tipus d’accions relacionades amb el canvi climàtic, com serien accions d’adaptació.

L’Ordre de Bases que es proposa s’adreça a les accions de canvi climàtic subvencionables que no formen part de l’Ordre de Bases existent per a Energia, amb l’objecte d’ establir i regular el règim d’ajuts per a les accions, les actuacions i els projectes que fomentin una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública, dins el territori o la mar balear, encaminats a mesures genèriques d’adaptació i mitigació (planificació territorial i urbana per mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic, projectes d’embornals de carboni...) i accions d’adaptació al canvi climàtic (estudis d’impacte del canvi climàtic,  plans d’adaptació al canvi climàtic, aplicació de solucions basades en la naturalesa, orientades a la prevenció de riscs associats al canvi climàtic, millora de la infraestructura blava per reduir riscs d’inundació, intervencions en espais públics orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana, etc.).

 

  • Processos participatius 

El Projecte d’ordre s’ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 26 de juliol de 2021 (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101, de 29 de juliol de 2021), i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte d’ordre, que ha generat 69 visites sense que s’hagi presentat cap al•legació per aquest Portal. Podeu veure la informació en l’històric de projectes sotmesos a informació pública clicant aquest enllaç.

 

També podeu fer el seguiment de tota la informació associada a aquesta iniciativa al portal de transparència (Portal Govern Obert), a normatives en tramitació.