torna

Detall de la notícia

Imatge 4698009

Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2020-2021

NOVETATS !

DARRERA NOVETAT de data 4/11/2021: Publicació de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat per a alumnes universitaris de les Illes Balears per cursar part dels estudis a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021.

Resolució per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat per al curs acadèmic 2020-2021:

Annex 1: Relació de les persones a les quals es concedeixen les ajudes de mobilitat per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria.

Import de l'ajuda: 600,00 euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 5 de novembre fins al 5 de desembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 5 de novembre fins al 5 de gener de 2022.

--------------------

Novetat de data 18/10/2021: Publicació de la proposta de Resolució de les ajudes concedides i publicació de la Resolució de sol·licituds desistides de les ajudes de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021:

Proposta de Resolució per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat per al curs acadèmic 2020-2021:

Annex 1: Relació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes de mobilitat per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria.

En relació a la Proposta de Resolució per la qual es concedeix l'ajuda, es pot al·legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies naturals des de la publicació de la Proposta de Resolució. Termini d'al·legacions: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Renúncia a l'ajuda: Les persones proposades com a beneficiàries disposen de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de Resolució, per renunciar a l'ajuda. Termini de renúncia: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Resolució per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d'ajudes de mobilitat per al curs acadèmic 2020-2021:

Es declara el desistiment de les sol·licituds d'ajudes de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la UE-27 durant el curs acadèmic 2020-2021 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm.142 de

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 17 d'octubre fins al 17 de novembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 17 d'octubre fins al 17 de desembre de 2021.

--------------------

Novetat de data 10/08/2021: Publicació de l'informe de documentació pendent corresponent a la convocatòria d'ajudes de mobilitat (Euroregió, Erasmus+ i SICUE) per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) al curs acadèmic 2020-2021:

Amb la publicació d'aquest informe es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 24 de setembre de 2021. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Els sol·licitants també tenen fins al 24 de setembre per al·legar el que considerin adient.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

S'han de presentar al Registre d'aquesta Conselleria, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·licitar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

---------------------

Convocatòria d'ajudes complementàries per l'alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE) per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

L'import de l'ajuda de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) és d'una dotació fixa de 600,00 euros.

L'import de l'ajuda de mobilitat és de 600,00 euros com a màxim.

Compatibilitat: Les ajudes de mobilitat són compatibles amb altres destinades a programes institucionals de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, les beques estatals i ajudes a l'estudi per a l'any acadèmic 2020-2021.

En cap cas, l'import total que rebri una mateixa persona beneficiària pot superar, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes de l'Administració o d'altres entitats públiques o privades, el cost de l'activitat que es dugui a terme.

Beneficiaris: Alumnes universitaris de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE), i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a les Illes Balears.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

 - Participar al curs acadèmic 2020-2021 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

 - Haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2020-2021.

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020:

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors: Haver superat durant el curs acadèmic 2019-2020 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

     - Arts i humanitats: 90 %.

     - Ciències: 65 %.

     - Ciències socials i jurídiques: 90 %.

     - Ciències de la salut: 80%.

     - Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2019-2020 el sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

 - Estudiants de segon curs: 6,50 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

   Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

 - Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades anteriorment, els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

--------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 7 de maig fins al 30 de juliol de 2021.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 10 d'agost de 2021.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe:  Des de l'11 d'agost fins al 24 de setembre de 2021.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: 18 d'octubre de 2021.

Al·legacions a la Proposta de resolució: 10 dies naturals comptadors des de la data  de la publicació. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de 8 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda.