torna

Detall de la notícia

Protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves orals de llengua catalana de gener de 2021 de la Direcció General de Política Lingüística

PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID-19 EN LES PROVES ORALS DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2021

 

Mesures generals

 

—      No poden comparèixer el dia de la prova les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), si estan en aïllament per diagnòstic o si estan en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la covid-19. Incomplir alguna d’aquestes restriccions es considera falta lleu i pot ser sancionat amb una multa d’entre 100 i 3.000 euros, d’acord amb el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. En el cas que s’hagi declarat el nivell màxim d’alerta, la infracció es considera falta greu i pot ser sancionada amb una multa d’entre 3.001 i 6.000 euros.

—      És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. És recomanable dur-ne alguna de recanvi, sobretot en les proves que tenen una durada més llarga (nivells C1 i C2).

—      A les aules es disposarà de mascaretes de recanvi per a casos imprevists i de gel hidroalcohòlic.

—      Els examinands han de respectar aquestes mesures i les instruccions que rebin de tot el personal col·laborador. En cas d’incompliment, hauran d’abandonar l’aula i el centre on es dugui a terme la prova.

 

Accés als centres

 

—      Per accedir al centre, els examinands seran convocats en diversos torns (consultau la pàgina web de la Direcció General). A fi d’evitar aglomeracions i esperes innecessàries, és molt important respectar el torn assignat.

—      El torn assignat és orientatiu i és una referència per a la distribució dels examinands entre les diverses aules on es fan les proves orals. Esperau convenientment que us donin instruccions per poder accedir al centre.

—      S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat recomanada.

—      Abans d’accedir al centre, el personal col·laborador comprovarà que cada persona consta en la llista d’inscrits i, si és així, indicarà l’àrea, el pis o la planta a què s’ha de dirigir.

—      Si alguna persona no figura en la llista d’admesos, no es pot examinar i ha d’abandonar immediatament les instal·lacions del centre. En cap cas, no pot accedir al centre ni a cap aula.

—      Una vegada que hagin accedit al centre, els examinands s’han de dirigir a l’àrea, pis o planta corresponent, i esperar les instruccions del personal col·laborador per accedir a l’aula. S’ha de mantenir la distància de seguretat recomanada.

 

Accés a les aules i mesures que s’adoptaran durant les proves

 

—      Cada vegada que alguna persona entri o surti de l’aula s’ha de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.

—      Cada examinand ha d’ocupar sempre el mateix lloc assignat.

—      Cada examinand ha de dur el material propi, que no es pot compartir. També pot dur una botella d’aigua, gel hidroalcohòlic i mocadors de paper.

—      S’han de seguir sempre les indicacions i les instruccions dels responsables d’aula.

—      El document d’identitat s’ha de col·locar damunt la taula perquè el responsable d’aula pugui identificar els examinands.

—      Les aules es mantindran amb els vidres oberts.

—      Si durant la realització de la prova alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), serà aïllada a una altra aula i es comunicarà immediatament amb el telèfon d’Infocovid: 900 100 971. Una vegada que se li hagin pres les dades haurà d’abandonar les instal·lacions del centre.

—      Quan cada parella d’examinands hagi acabat la prova oral, es desinfectaran les taules i les cadires ocupades abans que entri una altra parella.

—      Els examinands han d’abandonar immediatament les instal·lacions del centre, sempre mantenint la distància de seguretat recomanada. No poden quedar als passadissos ni en els espais comuns, ni tampoc a les zones d’entrada o accés al centre.