torna

Detall de la notícia

Imatge 4405909

Convocatòria del Programa #PROA+ (20-21)

Convocatòria del Programa per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu en la situació d'emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ (20-21) (BOIB núm. 173, de 8 d’octubre de 2020)

Finalitat: després de la situació viscuda durant el tercer trimestre del curs passat a causa del confinament provocat per la pandèmia, és necessari establir estratègies concretes en els centres d’educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria i batxillerat finançats amb fons públics per atendre els alumnes amb dificultats d’aprenentatge i els que són socialment vulnerables.

Per poder donar resposta a la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021, els centres educatius hauran d’adoptar mesures que contribueixin a fer viables els desdoblaments, la codocència, la ràpida adaptació de les programacions didàctiques i de l’organització escolar, i les mesures d’atenció a la diversitat que propicien, simultàniament, l’avanç educatiu de l’alumnat respecte a les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

Línies d’actuació: el Programa #PROA+ (20-21) inclou tres línies:

Línia 1. Pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest Programa d'Acompanyament Escolar (PAE curs 2020-2021) és la continuació de les convocatòries dels cursos anteriors i serà l’únic que s’oferirà al llarg d’aquest curs. A través d’aquest pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, es donarà suport per a l’adquisició o el reforç dels aprenentatges bàsics, de l’hàbit lector, de la incorporació plena al ritme de feina ordinari (en diferents escenaris), dels objectius curriculars i de l’adquisició de recursos per aprendre a resoldre conflictes de convivència.

Línia 2. Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la incorporació de professionals de l’àmbit social. Es contractaran 25 professionals de l'àmbit social que ajudaran a fomentar el compromís de les famílies perquè puguin donar suport en millors condicions als seus fills i filles en els diferents escenaris (presencial, semipresencial o a distància) impulsant el treball en xarxa dels centres educatius amb el seu entorn comunitari.

Línia 3. Adequació del Projecte Educatiu de Centre a les necessitats del curs 2020-2021 a través del Pla de Contingència. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca farà una aportació econòmica als centres docents seleccionats per a la contractació d’un o diversos serveis. El centre pot pressupostar despeses per donar suport al Pla de Contingència amb la contractació del servei d’una empresa o professional per treballar aspectes concrets o per incloure aquest servei en l’activitat diària del centre.

Termini d’inscripció: del 8 al 23 d’octubre de 2020 mitjançant el GESTIB. Els centres poden sol·licitar participar a qualsevol de les tres línies.

Més informació:

Línia 2 i 3: tel. 971 17 78 00 ext. 62316

Línia 1 (PAE): tel. 971 17 78 00 ext. 62345

Novetats

19/11/2020 - Publicació de la llista definitiva de grups (LÍNIA 1).

04/11/2020 - Publicació de la llista definitiva de centres seleccionats (LÍNIA 1, LÍNIA 2 i LÍNIA 3).

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.