torna

Detall de la notícia

Certificats d'acreditació professional

Amb la finalitat d'evitar actuacions que limitin la llibertat d'establiment i de circulació (art. 18 de la Llei 20/2013, de 9 de setembre, de Garantia d'unitat de mercat, i en compliment de Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, a partir del dia 30 de juny de 2020, la Direcció General de Política Industrial emetrà únicament aquells certificats de acreditacions professionals (CAPs) que siguin exigibles pel respectiu reglament de regulació de l'activitat.

Així, la Direcció General de Política Industrial emetrà els CAPs relacionats amb les activitats següents:

  • Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, grues torre per a obres o altres aplicacions, grues mòbils autopropulsades, operador de maquinària minera mòbil i professionals que utilitzin gasos fluorats, així com Consumidor Reconegut com a Expert segons el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.
  • La Direcció General de Política Industrial no emetrà CAPs de les activitats de baixa tensió, línies d’alta tensió, instal·lacions d’alta tensió, fred industrial, operador de calderes, gasos combustibles i productes petrolífers líquids.
  • La modificació de l’emissió dels CAPS no afecta a la realització dels exàmens per a aquelles activitats el reglament regulador de les quals ho contempli.

 

més informació