torna

Detall de la notícia

Imatge 4138125

Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears

L’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, estableix com a tercera missió de la universitat, la transferència del coneixement, el compromís social, els serveis a la comunitat i la col·laboració amb altres institucions.

Aquesta tercera missió implica considerar la universitat com una institució d’educació per a tota la vida i de prestació de serveis científics mitjançant la transferència de tecnologia al sector productiu amb l’objectiu últim d’ajudar a la consecució d’un avantatge competitiu en l’àmbit nacional o regional. 

Un dels grans desafiaments a què actualment han de fer front les universitats consisteix a equilibrar de forma dinàmica les tres missions que ara tenen encomanades: l’ensenyament, la recerca i el desenvolupament econòmic i social.

La Conselleria Fons Europeus, Universitat i Cultura pretén, amb aquesta convocatòria, donar suport a actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears i que, alhora, permetin a la Universitat de les Illes Balears contribuir a la societat i a l’economia mitjançant la formació de graduats amb esperit crític i habilitats d’aprenentatge.

Import màxim de la subvenció per activitat: 1.500,00 euros.

La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats.

Aquestes ajudes pretenen fomentar activitats com:

a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. 

d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, sempre que s’adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

Quedan EXCLOSES les activitat següents:

La publicació de llibres d’actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars, així com la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l’entitat sol·licitant.

Compatibilitat: Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. 

Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques, públiques o privades; també poden ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat (veure particularitats al punt 5 de la convocatòria).

No es consideren entitats beneficiàries les entitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars.

Termini de les activitats subvencionables: Les activitats es poden iniciar, dur a terme i finalitzar, des de l'1 de gener fins al 14 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Sol·licitud: L'imprès s'ha d'emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

Presentació de la Sol·licitud i de la documentació establerta al punt 10 de la Convocatòria: La Sol·licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació, s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i se pot presentar a qualsevol dels Registres de la CAIB, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la Sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè la Sol·licitud es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la Sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Protocol de Seguretat per la presentació de Sol·licituds d'Ajudes de Dinamització de la vida universitària de les Illes Balears:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant dels Registres per la presentació de sol·licituds dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Oficines de Registre de la CAIB: Oficines de Registre per poder registrar sol·licituds.

----------------------------------

Termini de presentació de Sol·licitud: Des del 24 de febrer fins al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Termini d'esmena de Sol·licituds: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment perquè s'esmeni o s'afegeixi els documents preceptius.

Termini de Renúncia a l'Ajuda: 8 dies hàbils des de la data de notificació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que hagin renunciat la l'Ajuda, s'entendrà acceptada.