torna

Detall de la notícia

Imatge 4280657

Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019

NOVETAT !

Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes d'Excel·lència acadèmica per a alumnes universitaris de les Illes Balers que hagin finalitzat estudis oficials de grau durant curs acadèmic 2018-2019:

Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 25 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'informe conté:

- Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

- Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació.

----------------------------------------

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, conscient de la necessitat d'invertir en la formació de capital humà, vol afavorir l'Excel·lència en el rendiment acadèmic. Per això, el Govern ofereix una convocatòria d'ajudes per promoure l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs 2018-2019.

Concessió de 20 ajudes d'Excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019. Es preveu concedir 4 ajudes per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis.

Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència.

La NOTA MITJANA ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura.

La TAXA D'EFICIÈNCIA s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació.

Una vegada obtinguda la mitjna de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals.

Protocol de Seguretat per al Registre de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajuda d'Excel·lència acadèmica al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud de les Ajudes d'Excel·lència acadèmcia, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06.

Per sol·licitar cita prèvia clicau a: Cita prèvia.

Altres oficines de Registre de la CAIB: Oficines de Registre per poder registrar la documentació pendent.

-------------------------------

Incompatibilitat: Aquestes ajudes són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitats públiques o privades.

Presentació de la documentació pendent o d'escrit d'Al·legacions: La documentació o l'al·legació s'ha dirigir a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i es pot presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. Si l'oficina de correus no data i segella la documentació, s'entendrà com a data de presentació vàlida la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

TERMINI D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PENDENT o D'AL·LEGACIONS: DES DEL 17 d'AGOST FINS AL 25 de SETEMBRE de 2020.

Publicació de la Proposta de Resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2020.

Termini de presentació d'Al·legacions a la Proposta de Resolució: 10 dies naturals des de la data de publicació de la proposta de Resolució. NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena.

Termini de Renúncia a l'Ajuda: 8 dies hàbils des de la data de publicació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que hagin renunciat la l'Ajuda, s'entendrà acceptada.