torna

Detall de la notícia

Imatge 4228339

Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2019-2020

NOVETAT !

Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balers per al curs acadèmic 2019-2020:

Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 25 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'informe conté:

- Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

- Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació.

----------------------------------------

Convocatòria d'ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020.

D'aquestes ajudes se'n poden beneficiar, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en aquests programes.

Així mateix, per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes s'han de complir els requisits generals que s'estableixen al punt 6 de la Convocatòria.

NOVETAT de la Convocatòria d'Ajudes complementàries de Mobilitat per al curs 2019-2020:

Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020.

Protocol de Seguretat per al Registre de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajud de Mobilitat al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·liciutd de les Ajudes de Mobilitat per al curs 2019-2020, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06.

Per sol·licitar cita prèvia clicau a: Cita prèvia.

Altres oficines de Registre de la CAIB: Oficines de Registre per poder registrar la documentació pendent.

-------------------------------------

Compatibilitat: Aquestes ajudes són compatibles amb altres de destinades a programes institucionals de mobilitat internacional per a alumnes universitaris i amb les concedides en el marc del programa estatal de beques i ajudes a l'estudi per a l'any acadèmic 2019-2020.

NO són compatibles amb les relacionades amb programes de pràctiques.

Presentació de la documentació pendent o d'escrit d'Al·legacions: La documentació o l'al·legació s'ha dirigir a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i es pot presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. Si l'oficina de correus no data i segella la documentació, s'entendrà com a data de presentació vàlida la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

TERMINI D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PENDENT o D'AL·LEGACIONS: DES DEL 17 d'AGOST FINS AL 25 de SETEMBRE de 2020.

Publicació de la Proposta de Resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2020.

Termini de presentació d'Al·legacions a la Proposta de Resolució: 10 dies hàbils des de la data de publicació de la proposta de Resolució. NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena.

Termini de Renúncia a l'Ajuda: 10 dies naturals des de la data de publicació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que hagin renunciat la l'Ajuda, s'entendrà acceptada.