torna

Detall de la notícia

Imatge 4332339

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2019-2020

NOVETAT !

Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes de Desplaçament per a estudis universitaris per al curs acadèmic 2019-2020:

Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 18 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'informe conté:

- Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

- Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació.

-----------------------------------

Convocatòria d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020, sempre que no puguin fer aquests estudis universitaris oficials a la seva illa de residència como a alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça.

Novetats de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per al curs 2019-2020:

1. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020 (Llei 19/2019, de 30 de desembre), preveuen dotacions específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les esmentades illes. 

Per això, la publicació de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per alumnes universitaris amb domicili familiar a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera correspondrà als seus respectius consells insulars.

2. Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020.

Protocol de Seguretat per la presentació de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajuda de Desplaçament al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·liciutd de les Ajudes de Desplaçament per al curs 2019-2020, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06.

Per sol·licitar cita prèvia clicau a: Cita prèvia.

Altres oficines de Registre de la CAIB: Oficines de Registre per poder registrar la documentació pendent.

-------------------------------

Incompatibilitat: Les ajudes de desplaçament per cursar estudis univesitaris oficial són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració, entitat pública o privada.

En el cas que la Direcció General de Política Universitària i Recerca tengui constància que la persona sol·licitant ha obtingut una beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una ajuda o una beca d'una altra administració o d'una entitat pública o privada i que aquesta situació NO s'hagués declarat, s'iniciarà l'expedient de reintegrament de l'ajuda. Així mateix, la persona sol·licitant perdrà el dret a obtenir una ajuda de desplaçament en les convocatòries dels anys acadèmics 2020-2021 i 2021-2022, amb la tramitació prèvia de l'expedient sancionador corresponent.

Presentació de la documentació pendent o d'escrit d'Al·legacions: La documentació o l'al·legació s'ha dirigir a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i es pot presentar al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. Si l'oficina de correus no data i segella la documentació, s'entendrà com a data de presentació vàlida la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

TERMINI D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PENDENT o D'AL·LEGACIONS: DES DEL 14 d'AGOST  FINS AL 18 de SETEMBRE de 2020.

Publicació de la Proposta de Resolució: Entre els dies 16 i 30 d'octubre de 2020.

Termini de presentació d'Al·legacions a la Proposta de Resolució: 10 dies naturals des de la data de publicació de la proposta de Resolució. NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena.

Termini de Renúncia a l'Ajuda: 10 dies naturals des de la data de publicació de la proposta de Resolució. Passat aquest període sense que hagin renunciat la l'Ajuda, s'entendrà acceptada.