torna

Detall de la notícia

Darrera actualització indicacions sobre coronavirus

Atesos els canvis que se succeeixen en relació a les mesures  que es van adoptant quant a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  s’informa que, s’aniràn actualitzant en aquesta pàgina web les  Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per a l’organització i el funcionament dels centres docents les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l'activitat educativa presencial de 13 de març. 

 

Missatge tramès als equips directius el 30 de març:

Benvolguts/des:

Gràcies a un ampli esforç de col·laboració entre tots els que hi participam, s'han posat en marxa diferents iniciatives, a més, de les que ja s’han activat per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional #Aprenemacasa, per a donar continuïtat a l'aprenentatge de tots els nostres estudiants durant la suspensió de l'activitat lectiva presencial, motivada per l'estat d'alarma decretat pel Govern per a contenir la propagació del COVID-19, amb l’objectiu que tots els nostres alumnes  aconsegueixin superar amb èxit els objectius educatius.

A continuació, us informem de les mesures que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears, posa a disposició, per a què utilitzeu les que s'adeqüin millor al vostre context de treball o les difongueu entre els docents i famílies a les què poguessin resultar d'ajuda, amb l'esperança que serveixi de suport per a aconseguir aquest objectiu compartit.

A més de fer un ús més intensiu de les eines TIC ja arrelades al quefer diari de la majoria de centres, com poden ser la web del centres Redols, l'aula virtual Moodle o el correu corporatiu @educaib.eu amb els seus drives associats, us pot sorgir la necessitat de recórrer a eines com la videoconferència, bé sigui per realitzar sessions amb els companys del centre, amb l'alumnat i/o amb les famílies.

Finalment vos proporcionam el contacte amb el Servei de Suport de Tecnologies de la Informació Educativa, per a l’aclariment de dubtes en relació a les diferents eines proporcionades.

 

Missatge tramès als equips directius el 27 de març:

Benvolguts equips directius,

Adjunta us trametem l’actualització de les Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca sobre  l’atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l'activitat educativa presencial.

Des de la Conselleria som conscients que aquests moments són molts difícils per a tots i que les incerteses també són moltes. Aquestes instruccions pretenen aclarir alguns aspectes que ens heu fet arribar.

Sabem també que treball telemàtic exigeix als equips directius i als docents un gran esforç,  per això volem donar tot el nostre suport a tots els professionals que feis el possible per mantenir el contacte i atendre infants, joves  i famílies. 

Moltes gràcies per la feina i la dedicació

 

Missatge tramès als equips directius el 25 de març:

Benvolguts equips directius,

Avui matí ens han confirmat que demà, dijous 26, arribaran les targetes prepagament a la Conselleria d'Educació Universitat i Recerca. Demà les ensobrarem per enviar a cada centre o lloc alternatiu (per als centres tancats).
Per tant, rebreu les targetes al centre o al lloc pactat divendres, dia 27 ,entre les 9h i les 12h, per part de l'empresa encarregada de la distribució;
de tal manera que s'haurà de fer el lliurament a les famílies dilluns, dia 30, amb cita prèvia i seguint les orientacions sanitàries de les instruccions.

Com sabeu, l'estat d'alarma s'ha allargat, per tant, les targetes es recarregaran automàticament amb 40€ més, per al període de l'1 a l'11 d'abril.
S'aniran recarregant successivament mentre duri l'estat d'alarma. 
Les famílies podran emprar la targeta fins al 31 de desembre de 2020.

Disculpau totes les molèsties i gràcies per la vostra col·laboració.

 

Missatge tramès als equips directius el 25 de març:


Per donar compliment al Real Decret  de l'estat de d'alarma publicat al  BOE num.65 de divendres 13 de març de 2020 al seu article 8 sobre el dret bàsic d’alimentació de nins i nines en situació de vulnerabilitat que es trobin afectats pel tancament dels centres educatius,  que dicta a l’apartat 1:

“Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos.”

I a l'apartat 2:

"La gestión de estas medidas se llevará a cabo por parte de los servicios sociales de atención primaria en coordinación con los centros escolares y las respectiva consejerías de educación y de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla".

I amb la finalitat d'arribar al màxim d'alumnes amb aquesta necessitat bàsica, per la qual varen ser becats, i que puguin accedir als establiments d'alimentació més propers al seu domicili.

S'ha considerat, per part de les dues Conselleries i amb el coneixement de la Conselleria de Salut i el vist-i-plau de Delegació de Govern, que l'opció més adient és cobrir aquesta necessitat mitjançant les targetes prepagament lliurades a través dels centres educatius dels seus alumnes beneficiaris.

Per aquest motiu us adjuntam unes instruccions complementàries per al repartiment de les targetes amb orientacions per garantir les mesures de seguretat sanitàries, amb respostes a dubtes plantejats pels centres, la declaració responsable a signar per la família i un document excel que haureu d'emplenar i retornar a l'adreça serveicomunicateducativa@gmail.com després d'haver realitzat el lliurament.

Finalment, demanar-vos disculpes per les molèsties pels canvis que van sorgint al llarg del procés de lliurament de les targetes. Com us podeu suposar aquesta situació d’emergència és canviant per a tothom.

Les restriccions i mesures de seguretat i de moviment, han fet que les  targetes sofreixin un retràs de lliurament, quan estigui confirmada la data d'arribada se vos informarà mitjançant GestIB per convocar a les famílies en un sol dia.

Agraïr-vos per avançat la votra ajuda i col·laboració.

*S’adjunta document amb instruccions

 

Missatge tramès als equips directius el 24 de març:

Ateses les excepcionals circumstàncies amb relació a l'estat d'alarma, i després de la reunió que hem mantengut avui amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la resta de comunitats autònomes de l'Estat, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors us volem comunicar els diferents acords als quals hem arribat i amb els quals estam treballant:

 • Formació a distància 

Durant aquests dies tot el professorat de formació professional de les Illes Balears també tendrà accés a la plataforma a distància i als materials del Ministeri d'Educació i Formació Professional de 104 cicles formatius. En aquesta plataforma qualsevol professor podrà disposar del material que necessiti i aportar el material propi que hagi elaborat i el vulgui posar a disposició dels seus companys.

 • FCT

Atès que s'han interromput les formacions en centres de treball, s'està treballant de manera conjunta amb totes les comunitats autònomes per tal de flexibilitzar la impartició d'aquest mòdul. Possiblement es permetrà reduir les hores d'FCT a allò que marquen els reials decrets de títols (en general, 220 hores) i també es planteja crear un mòdul integrat "FCT + Projecte" que permetrà encara més aquesta flexibilització. Atès que cal una modificació del Reial decret 11/47, els propers dies, i sempre així com es vagin produint els esdeveniments, vos anirem informant.

 • FP dual

Els alumnes que tenien prevista la seva incorporació a les empreses durant aquests propers dies o que han perdut la seva relació laboral, passen a formació presencial. Per tant, és convenient que segueixin el seu procés formatiu de la mateixa manera que els alumnes en modalitat presencial.

 

Missatge tramès als equips directius el 23 de març:

Benvolguda directora, Benvolgut director,

El Departament d’Inspecció Educativa ha elaborat unes breus orientacions sobre propostes per al treball de l'alumnat des del seu domicili, que us adjuntam en aquest correu.

Cada inspector es posarà en contacte amb vosaltres per atendre les  peticions i aclariments als suggeriments que inclouen aquestes orientacions.

Heu de saber que a hores d’ara tot està sortint bé, el docents estan demostrant una gran professionalitat i la comunitat educativa està satisfeta amb el seu treball,  però, en aquests moments és necessari seqüenciar les activitats educatives perquè aquesta situació s’ha perllongat i pot continuar durant un temps més llarg del que desitjaríem. Ara és important que tengueu contacte fluid amb el professorat i el vostre inspector per poder avançar amb més seguretat.

En definitiva, estam transitant per un camí inèdit i hem de tenir una comunicació àgil per poder anar resolent les incidències que es presentin amb professionalitat i seny.

*S’adjunta document amb Instruccions

 

Missatge tramès als equips directius el 20 de març:

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Davant la suspensió de l'activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l'organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:

Manteniment de l'atenció i tutorització a l'alumnat i famílies.

 1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
 2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
 3. El centre ha de procurar, d'acord amb els nivells, etapes i característiques de l'alumnat, la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l'activitat escolar.
 4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d'establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc...), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
 5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d'establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l'ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
 6.  Les activitats proposades a l'alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.  
 7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l'alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d'Avaluació de l'Batxillerat per a l'Accés a la Universitat.

Professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual

 1. El professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual no està obligat a desplaçar-se al centre on té la destinació, i pot romandre al seu domicili habitual. Ha d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

Reunions i claustres

 1. En la mesura que sigui possible, s'evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

Informació al professorat i a les famílies

 1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne del seu contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.

Formació professional

 1. Se suspèn tota l’activitat formativa programada per als mòduls de formació en centres de treball (FCT).

Vigència

 1. Aquestes instruccions seran d'aplicació a partir de dilluns 23 de març i mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als centres educatius de les Illes Balears.

Centres privats no concertats

 1. Els centres docents privats no concertats han d'adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l'article 25 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l'Educació.

 

Missatge tramès als equips directius el 19 de març:

Benvolguts equips directius,

Us informam que el Consell de Govern de demà acordarà que a partir de la setmana pròxima els equips directius només hauran de ser als centres en cas de necessitat específica.

Us trametrem l’actualització de les instruccions, que es començaran a aplicar el proper dilluns, 23 de març.

 Vegeu la nota de premsa: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115301&coduo=7&lang=ca

Aprofitam aquesta tramesa per agrair-vos als equips directius la responsabilitat i l’esforç que demostrau aquests dies d’incertesa per coordinar l’atenció als alumnes del centre de la millor manera possible. Us demanam també que feu extensiu l’agraïment a tot el professorat per la seva dedicació. Gràcies!

 

Missatge tramès als equips directius el 17 de març

NETEJA

Es demana que aquests dies el personal de neteja realitzi al centre tasques de neteja en profunditat i desinfecció de les instal•lacions, amb especial atenció a les zones que s’utilitzen. S'ha de proveir el personal de neteja dels elements protectors necessaris (guants d'un sol ús i mascareta).

Pel que fa als centres d’educació infantil i primària, en el quals aquest personal és proporcionat pels ajuntaments, la FelIB ha enviat un escrit a tots els ajuntaments, que s’adjunta, en què insta que es continuï prestant el servei de neteja als centres.

PERSONAL

En aquests moments els professors  destinats en una illa diferent d’on tenen el seu domicili habitual, no estan obligats a desplaçar-se al centre on tenen la destinació i poden romandre al seu domicili habitual. Han d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

DESPLAÇAMENTS

En relació al trasllat al centre probablement s’haurà de justificar davant les forces i cossos de seguretat  quin és el vostre centre de treball, per això els directors han de dur una còpia del seu nomenament. A la resta de personal se’ls  pot fer un justificant d’acord amb el model que s’adjunta.

Missatge tramès a tot el personal dels centres educatius el 16 de març:

Us informam que d’acord amb el  amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:   “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors,  etc.).  Per tot això, es demana que vos abstengueu d’acudir al Registre de la Conselleria.

Missatge tramès als equips directius el 15 de març:

En relació al missatge anterior,s'ha de tenir en compte que al personal no docent dels centres educatius són d'aplicació les mateixes instruccions que al personal docent. Han d'estar a disposició de l'equip directiu.

Missatge tramès als equips directius el 15 de març:

A conseqüència de la publicació del R.D 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es deixa sense efecte l'aclariment de les instruccions enviat el passat divendres dia 13, el que suposa:

1. No és necessari que el professorat acudeixi als centres educatius el proper dilluns dia 16 de març.
2. En qualsevol cas els docents han d’estar disposició dels equips directius.
3. Els equips directius hi han d’anar però es podran establir torns.

Missatge tramès als equips directius el 13 de març

Aclariment a les Instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a l'organització i el funcionament dels centres docents de les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l'activitat educativa presencial:

1. Atès que els equips directius dels centres han d'organitzar l'activitat educativa i de gestió, tot el personal docent i no docent, ha d'assistir als centres el proper dilluns 16 de març, amb la finalitat de planificar les tasques presencials i no presencials diàries del professorat per atendre adequadament l'alumnat durant la suspensió de les activitats lectives.
2. El Departament d'Inspecció Educativa supervisarà aquesta planificació.