torna

Detall de la notícia

Imatge 4107699

La pobresa té cara de dona a les Illes Balears

Actualment el 62,22% de les persones que cobren la Renda Social Garantida són dones

Segons les dades de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, el mes de febrer, de les 8.432 persones perceptores d’aquesta prestació dirigida a pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica de persones o famílies que es troben en situació de pobresa, 5.246 són dones. A més, si atenem al nombre de sol·licituds registrades des de la posada en marxa de la RESOGA a l’abril del 2016, aquesta presenta un perfil clarament feminitzat, amb el 65,36% del total de les sol·licituds registrades.

  DONES HOMES TOTAL
MALLORCA 11913 6124 18037
MENORCA 775 454 1229
EIVISSA 708 512 1220
FORMENTERA 42 32 74
       
TOTAL 13438 7122 20560
  65,36% 34,64% 100%

Les dones de més de 65 anys, les que pateixen el major risc de pobresa

Si atenem als trams d’edat, actualment, les dones majors de 65 anys representen el 65,80% dels titulars perceptors de RESOGA. Aquest fet té la seva explicació en què un alt percentatge de les persones perceptores de pensions no contributives de baixa quantia (que complementen la seva pensió amb el complement específic de la Renda Social Garantida) són en la majoria dels casos, dones que han patit tota una vida de discriminació de gènere. Un efectes negatius que sobretot es fan palès en edats avançades, després d’haver dedicat tota una vida a la cura dels infants i/o familiars, i al treball domèstic.

Els altres dos grups d’edat amb major nombre de titulars dones, són el que compren el tram d’edats entre els 25 i 34 anys (63,64%) i el de 35 a 44 anys (63,86%); en la gran majoria dels casos, amb càrregues familiars.

Totes aquestes dades que evidencien la precarietat en la que viuen milers de dones a les illes i que a més confirma el que mencionen múltiples estudis sobre la pobresa, on es constata que homes i dones patim la pobresa de manera diferent, i que són les dones les que pateixen situacions de més vulnerabilitat al llarg de tota la seva trajectòria vital.