torna

Detall de la notícia

Imatge 4046712

El grup parlamentari VOX podrà visitar els centres educatius només fora d'horari lectiu

El reglament del Parlament estableix que els diputats poden accedir a les dependències públiques

La supervisió dels centres educatius és competència exclusiva de la Inspecció Educativa

Educació confia absolutament en la feina dels docents de tots els centres educatius de les Illes Balears i en la Inspecció Educativa

 

El grup parlamentari VOX va sol·licitar a traves de la Mesa del Parlament de les Illes Balears visitar 52 centres educatius de les Balears en virtut de l’establert a l’article 15.5 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que determina que els diputats poden accedir a les dependències públiques, amb la condició que les visites es faran en temps i forma per permetre el normal funcionament del servei.

 Un cop consultats els serveis jurídics de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, atès que la legislació vigent empara el dret dels diputats autonòmics per accedir a dependències públiques per al compliment de la seva funció parlamentària, l’administració ha de concretar els detalls de les visites per garantir que es faran en temps i forma per permetre el normal funcionament del servei, sense interferència en el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament.

En aquest sentit, es considera que si bé no hi ha inconvenient a l’eventual accés d’una delegació parlamentària a l’interior dels centres docents, una altra cosa és que aquest accés arribi a l’interior de les aules, en el moment que l’activitat lectiva té lloc, atès que això pot afectar al dret a l’educació de l’alumnat. En aquest sentit, l’article 7.3 del Decret 121/2010 de Drets i deures dels alumnes estableix que “Els alumnes tenen dret a un ambient de treball que afavoreixi l’aprofitament de l’activitat programada”. Per tant, s’entén que la presencia de tercers durant el període lectiu, com seria una delegació parlamentària, resulta desproporcionada ja que pot afectar els alumnes (la immensa majoria de l’alumnat és menor d’edat) tant en la llibertat d’intervenir a classe amb els companys i/o el mestre o professor, com en el desenvolupament, si s’escau, de proves i treballs.

Per altra banda, el Decret 36/2001 estableix que les funcions de la Inspecció són supervisar i controlar, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, el funcionament dels centres educatius i els programes que hi incideixen; i supervisar la pràctica docent, la funció directiva i col·laborar en la seva millora contínua. Per tant, no es podria autoritzar una visita als centres educatius a persones que pretenen exercir funcions que corresponen a cossos especialitzats com és el cas dels inspectors d’educació.

Tenint en compte aquestes consideracions,  la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha establert el procediment que s’haurà de seguir en totes les visites i abans de cada una d’elles contactarà amb els centres corresponents:

  • Les visites es duran a terme a partir del mes de gener, fora d’horari lectiu, i se circumscriuran a les dependències que consideri oportú la direcció del centre.
  • Les visites comptaran amb un màxim de dos representants del grup parlamentari sol·licitant, acompanyats pel director/a ( o per un membre de l’equip directiu en qui delegui) i per l’inspector de zona corresponent, atenent les funcions que els atorga l’ordenament jurídic.
  • L’inspector/a del centre acompanyarà els diputats i al representant de la direcció en la visita, per tal de comprovar que la visita s’ajusta als termes establerts en aquest escrit.
  • Les sol·licituds de documentació del centre, en cas de produir-se, s’hauran de fer a través de la Presidència del Parlament, segons l’establert a l’article 15.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Des de la Conselleria es consideren inacceptables els intents per part de determinades formacions polítiques de posar en dubte el bon funcionament dels centres educatius de Balears i dels docents que hi fan feina, que han estat acusats de manera continuada de pràctiques que no tenen a veure amb la realitat  i vol manifestar el seu suport absolut a la tasca exercida per part dels docents i dels inspectors d’educació. La millora contínua del sistema no seria possible sense el seu esforç i dedicació.