vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4045933

El Govern no ha bloqueado el dinero destinado a los centros educativos

Els centres educatius de les Illes Balears en el seu conjunt han acumulat des de fa anys més de 20 milions d’euros de romanents, es a dir, doblers que tenen als seus comptes i que no s’han gastat.

La Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2020 té en compte aquesta circumstància i ha incorporat a la disposició final quinzena una modificació per la qual l’import dels romanents dels exercicis anteriors s’ha d’incorporar, si s’escau, a l’exercici corrent i que “quan el romanent de l’exercici anterior ultrapassi el 10% de les assignacions procedents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, aquesta pot detreure de l’assignació de l’exercici següent una quantia equivalent a aquest excés”.

Els centres educatius avui han rebut la quantitat que els correspon del pressupost de 2020. En aplicació de la disposició final quinzena de la llei de pressupost , aquells centres que, com a mínim, tenen acumulat com a romanent el 10% més de la quantitat que varen rebre el 2019 veuran modificada la seva dotació per a 2020, amb un límit màxim del 66%. Els centres que es veuen afectats pel límit màxim (66%) són, en la seva immensa majoria, centres que acumulen un romanent que duplica o fins i tot triplica l’assignació que reberen el 2019.

En cap cas es veu afectada la capacitat dels centres per atendre les necessitats de la seva gestió econòmica i aquells que han vist reduïda la seva dotació en relació a l’any passat és perquè compten amb romanent amb escreix per atendre a les seves necessitats.

Per fer el càlcul s’ha valorat el romanent a inici d’any, el saldo a final d’any i els fons finalistes. Aquest càlcul s’ha fet centre per centre.

En total, una vegada fets aquests càlculs, el 2020 es destinen 8.700.000 euros al funcionament dels centres.

No s’ha produït cap bloqueig de doblers cap els centres educatius, s’ha aplicat la normativa actual i s’ha demanat als centres educatius que no acumulin romanents en la línia del que ha de caracteritzar una gestió econòmica pròpia de l’administració pública.