torna

Detall de la notícia

Imatge 4038962

El 2019 es tanca amb 12.563 beneficiaris de la Renda Social Garantida

El darrer exercici 1.384 persones varen començar a rebre aquesta prestació autonòmica que ha ajudat a molts d’illencs a tenir uns ingressos mínims garantits

Al llarg del 2019, la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha augmentat en 1.384 les persones que s’han beneficiat de la Renda Social Garantida (RESOGA). D’aquesta manera, el darrer exercici s’ha tancat amb un total de 8.460 titulars i de 12.563 beneficiaris.

La Renda Social Garantida és una prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de despeses bàsiques de persones o famílies que es troben en situació de pobresa.

L’objectiu de la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb la Renda Social Garantida era rompre les desigualtats socials, ara tres anys i mig després de la seva entrada en vigor es demostra que ha servit perquè moltes famílies tenguin uns mínims per poder subsistir.

50 milions d’euros

La renda social garantida es posà en marxa el mes d’abril de 2016. Des dels inicis fins a l’actualitat, la població coberta s’ha incrementat progressivament, fet que ha repercutit en un augment també progressiu de la despesa. En total, la despesa per RESOGA des de la seva posada en marxa supera els 50 milions d’euros.

Tot i que la Renda Social Garantida va entrar en vigor a l’abril del 2016, i al maig del 2016 es comencen a registrar sol·licituds amb una entrada important, no va ser fins al gener del 2017, amb l’ampliació de la cobertura a tots els nuclis familiars formats per dues persones o més, amb ingressos inferiors als límits establerts anualment, i l’aprovació del complement específic per a persones perceptores de PNC, quan es produeix un important increment de sol·licituds, que es segueix incrementant a partir del mes de gener de 2018 amb la ampliació del perfil de persones que viuen soles més grans de 45 anys i amb ingressos escassos.

A les Illes Balears, l’any 2019, l’import de la prestació bàsica mensual de la Renda Social Garantida familiar és de 457,31 euros, que s’incrementa segons el nombre de membres que conformen el nucli familiar: 594,50 euros per a nuclis de dues persones, 685,97 euros per a tres, 731,70 euros per a quatre, i augmentant així per als membres successius fins a arribar a un màxim de 1.312,50euros.

Actualment, la mitjana mensual que reben les famílies es situa en els 568 euros.

D’altra banda, el complement específic de la Renda Social Garantida, permet que les persones perceptores de pensions no contributives (PNC), ja sigui per invalidesa o per jubilació, puguin arribar a percebre un import mensual de 457 euros, que resulta de la suma dels ingressos de la PNC, uns 377 euros, més l’import del complement de la renda social garantida.

En total, el darrer mes de desembre, la conselleria ha emès 1.957.611 euros per a 12.563 beneficiaris de la renda social garantida, dels quals hi ha un total 6.091 beneficiaris del complement de la PNC.

Pel que fa a l’estat de les sol·licituds a dia 31 de desembre de 2019, se n’han presentat 20.189; se n’han aprovat 8460 (el 41,90%), denegat 8391 (41,56%) i suspès 1730 (8,57%), la qual cosa suposa que el 92,03% de les sol·licituds presentades ha estat tramitades. La resta, 1.608 (7,96%) es troben en tràmit de resolució, són baixes voluntàries o duplicitats. Aquest darrer mes de desembre, s’estaven concedint sol·licituds de prestacions registrades a la Conselleria dins el mes de novembre.

Per tipus de prestació

Pel que fa a les modalitats de les prestacions registrades en data de desembre de 2019, el volum més gran correspon al complement de la PNC, amb el 72% de les persones titulars, mentre que el 28% restant correspon a la RESOGA famílies.

Sol·licituds per modalitat de prestació
  RESOGA Famílies 2369 28,00 %
RESOGA-PNC 6091 72,00 %
Total 8460  

 

Per illes

Amb relació al nombre de persones titulars per illes, el percentatge més alt recau a l’illa de Mallorca, amb el 85,70% del total de persones titulars, que en termes absoluts suposen, 7250 titulars. Li segueix l’illa d’Eivissa, amb el 8,25%; després Menorca, amb el 5,61% i Formentera amb el 0,44%.

  Sol·licituds per illes  
Estimatòries %  
  Mallorca 7250 85,70 %  
Menorca 475 5,61 %  
Eivissa 698 8,25 %  
Formentera 37 0,44 %  
Total 8460 100,00 %

 

 

Per municipis

A nivell municipal, a Mallorca el volum més gran de persones titulars de la RESOGA famílies i de persones titulars del complement de la PNC resideixen a Palma , amb el 62,49%, i als municipis de més de 25.000 habitants; Inca amb el 3,74%, Manacor amb el 2,63% i Llucmajor amb el 2,50%. A Menorca, la proporció més gran de persones titulars resideixen als municipis de Maó amb el 2,09% i Ciutadella amb el 1,46%. A Eivissa, també és a la capital on es concentra el major nombre de persones titulars amb el 2,99% sobre el total de les Illes.


Per sexe

A les Illes, en general, la Renda social garantida presenta un perfil clarament feminitzat, amb el 62,16% del total de dones titulars.

Aquestes dades confirmen el que mencionen múltiples estudis sobre la pobresa, on es constata que homes i dones patim la pobresa de manera diferent, i que són les dones les que pateixen situacions de més vulnerabilitat al llarg de tota la seva trajectòria vital.

  SEXE Total  
D H  
    Mallorca 4578 2672 7250  
Menorca 286 189 475  
Eivissa 377 321 698  
Formentera 18 19 37  
Total 5259 3201 8460  
  %   62,16 % 37,84 % 100,00 %  

 

Per trams d’edat

 

El tram d’edat de més de 65 anys, representa el gran gruix dels titulars perceptors de RESOGA, arribant a suposar el 46,28% del total. Aquest fet té la seva explicació en que un hi ha alt percentatge dels titulars que són perceptors de pensions no contributives de baixa quantia I que complementen la seva pensió amb el complement específic de la Renda Social Garantida. Els altres grups d’edat amb major nombre de titulars, 34,37% és el representat pel conjunt de persones d’edats compreses entre els 45 i el 64 anys d’edat.

  Per trams d’edat Total
Menys 25 a 25 a 34 a 35 a 44 a 45 a 54 a 55 a 64 a 65 i més
  Dona   Mallorca 94 312 519 717 727 2209 4578
Menorca 5 8 40 53 48 132 286
Eivissa 4 20 33 48 43 229 377
Formentera 0 1 1 3 2 11 18
Total 103 341 593 821 820 2581 5259
    % 1,96 % 6,48 % 11,28 % 15,61 % 15,59 % 49,08 % 100,00 %
Home   Mallorca 64 179 276 562 491 1100 2672
Menorca 0 5 26 43 53 62 189
Eivissa 2 15 31 58 55 160 321
Formentera 1 0 1 1 4 12 19
Total   67 199 334 664 603 1334 3201
    % 2,09 % 6,22 % 10,43 % 20,74 % 18,84 % 41,67 % 100,00 %
Total   Mallorca 158 491 795 1279 1218 3309 7250
Menorca 5 13 66 96 101 194 475
Eivissa 6 35 64 106 98 389 698
Formentera 1 1 2 4 6 23 37
Total 170 540 927 1485 1423 3915 8460
      % 2,01 % 6,38 % 10,96 % 17,55 % 16,82 % 46,28 % 100,00 %

 

Per nacionalitat

 

Altra dada que evidencia allò de que la majoria de les ajudes de la renda social van adreçades a persones de nacionalitat estrangera. Les dades dels titulars perceptors ho desmenteixen. De les 8460 persones titulars a dia d’avui, 7475 són de nacionalitat espanyola, corresponent en gran part a pensions no contributives, de persones majors de 65 anys i que no han cotitzat lo suficient o persones amb alguna discapacitat igual o superior al 65%.

Titulars per nacionalitat

     Total      
%  
Espanyola   
7475 88,36 %  
Estrangera 985 11,64 %  
TOTAL 8460 100,00 %