torna

Detall de la notícia

Imatge 4026601

Afers Socials i Esports subvenciona amb 200.000 euros l'adquisició de material per a federacions esportives i esport adaptat

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat avui les bases de la convocatòria de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, dels ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material esportiu per a les federacions esportives, d’immobilitzat material esportiu adaptat per a clubs esportius i esportistes i d’immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears. La dotació de la convocatòria és de 200.000,00 euros.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de:
- 170.000,00 € per a l’adquisició d’immobilitzat material esportiu estàndard o adaptat i material no esportiu, per a les federacions esportives de les Illes Balears o les delegacions esportives de les federacions espanyoles amb seu a les Illes Balears.
- 30.000,00 € per a l’adquisició d’immobilitzat material esportiu per a la pràctica d’esports adaptats dels esportistes i els equips d’esports adaptats.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
- Per a la línia d’immobilitzat material per a les federacions esportives de les Illes Balears: Les federacions esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears; les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles anotades en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears; i en el cas que es vulgui sol·licitar l’adquisició d’immobilitzat material esportiu adaptat, la federació o delegació ha de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material en el Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Per a la línia d’immobilitzat material esportiu adaptat: els equips d’esports adaptats dels clubs esportius i les seccions esportives d’entitats no esportives regulats en el títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i en el Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d’1 d’octubre, inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears; els equips d’esports adaptats dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears; els esportistes d’esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta, sempre que no tenguin caràcter professional, que acreditin una discapacitat, com a mínim del 33 %, residents o nascuts a les Illes Balears, amb domicili fiscal a l’Estat espanyol.

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.