torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública respecte al Projecte de Decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa

Aquest Decret té per objecte regular els principis generals i les normes complementàries del procediment per al reconeixement de la condició de família monoparental, així com regular alguns aspectes del reconeixement de les famílies nombroses, en el marc de la normativa estatal en la matèria.

En data 5 de desembre de 2019 es va publicar al BOIB núm. 164 la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret de principis generals dels  procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Les  al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció General responsable de la tramitació de la norma, davant la Secretaria General de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,  i han d’anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/