torna

Detall de la notícia

Imatge 3977757

El Govern autoritza la contractació del servei d'administració digital per a la CAIB fins al 2022

L’Acord atorga a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització l’autorització prèvia per formalitzar el contracte triennal

La inversió màxima prevista per als tres exercicis és de 2.168.633 €: 813.237 € el 2020, 1.084.316 € el 2021 i 271.079 € el 2022


Avui el Consell de Govern ha acordat atorgar l’autorització prèvia a la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, per subscriure el contracte de servei d’administració digital per al Govern de les Illes Balears fins al 2022, amb una inversió total màxima de 2.168.633,10 € (IVA inclòs).

L’Acord autoritza la despesa per a cadascun dels tres exercicis vinents, amb un sostre de 813.237,42 € el 2020, d’1.084.316,54 € el 2021 i de 271.079,14 € el 2022, la qual cosa permetrà la continuïtat i l’evolució dels sistemes d’informació que conformen l’actual ecosistema d’administració digital del Govern de les Illes Balears.

Amb aquest projecte, la Direcció General de Modernització i Administració Digital pretén fer front als reptes plantejats per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, l’Esquema Nacional de Seguretat i als principis d’eficiència i productivitat que han de regir l’activitat de les administracions públiques.

El contracte que avui s’ha autoritzat es divideix en dos lots de licitació:

— Lot 1: frontals corporatius i serveis electrònics d’atenció a la ciutadania. Inclou l’execució de les tasques necessàries per a la correcció, l’actualització, la millora i l’evolució dels mòduls que permeten als empleats públics i a la ciutadania interactuar electrònicament amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En concret, el lot està format, d’una banda, pels frontals del web corporatiu del Govern (WEBCAIB), la Seu Electrònica (SEUCAIB), el gestor de webs departamentals (GUSITE), la Intranet corporativa (INTRANET) i el gestor de continguts d’informació administrativa (ROLSAC). I de l’altra, per la Plataforma de Tramitació Telemàtica (SISTRA, versions 1 i 2) i els components horitzontals d’autenticació (LOGINIB) i de pagament (PAYMENTIB) amb què s’integra.  A més a més, s’inclou en aquest lot el suport a la implantació i el disseny de serveis telemàtics sobre la plataforma SISTRA que es considerin prioritaris i que no puguin ser assumits per les conselleries.
 
— Lot 2: serveis de tramitació d’expedients electrònics i eines de suport a l’administració digital. Inclou l’execució de les tasques necessàries per a la correcció, l’actualització, la millora i l’evolució dels mòduls que permeten als empleats públics la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius. Aquests mòduls estan formats pels elements següents: el gestor corporatiu d’expedients (HELIUM), el repositori corporatiu d’expedients electrònics (RIPEA), la distribució electrònica d’anotacions registrals (DISTRIBUCIÓ), la plataforma d’interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL), el concentrador de comunicacions i notificacions electròniques (NOTIB) i el visor i validador de documents electrònics (CONSCSV). Juntament amb aquest manteniment s’haurà de donar suport a la implantació de noves tipologies d’expedients sobre HELIUM i nous serveis sobre la plataforma d’interoperabilitat PINBAL realitzats per tercers. Així mateix, el licitador, si s’escau, haurà de desenvolupar i implantar les tipologies d’expedients de caràcter corporatiu o transversal sobre HELIUM i els serveis sobre PINBAL que esdevinguin prioritaris durant l’execució del contracte.

L’article 15.2 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com l’article 10.2 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2019, disposen que és necessari sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern quan es tracti d’expedients de despesa de quantia superior a 500.000,00 €.