torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció d'un projecte de Decret pel qual es regula l'acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, del personal docent no universitari de les Illes Balear

Consulta pública prèvia a la redacció d’un projecte de Decret pel qual es regula l’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, del personal docent no universitari de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, a través de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.  

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

   c. Objectius de la norma

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte de decret que té per objecte regular l’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, del personal docent no universitari de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica. Per fer-ho heu de clicar en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, ubicada al carrer Ter, núm. 16, 2a planta, 07009 de Palma, en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran a l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.