torna

Detall de la notícia

Imatge 3885170

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres per al curs escolar 2019-2020. NOVETAT (31-10-2019) - Llistats definitius d'aspirants admesos i exclosos

S’ha publicat en el BOIB núm. 116, de 24 d’agost de 2019, la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 d’agost de 2019 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d’anglès, alemany i francès) a les Illes Balears, per al curs 2019-2020, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment en la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

És per això que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca participa des de fa uns quants anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa, dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’ Educació i Formació Professional. Gràcies a aquest Programa per al foment de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears ha acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius amb resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.

Requisits de les persones sol·licitants

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d’ Educació i Formació Professional ha subscrit convenis bilaterals de Cooperació Educativa, Cultural, Científica i Tècnica o Memoràndums d’educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica – francès o anglès, Bulgària – anglès, Canadà – francès o anglès, Xina – anglès, Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia – anglès, França, Irlanda, Índia – anglès, Itàlia, Luxemburg – anglès, Malta, Marroc – francès, Noruega – anglès, Nova Zelanda, Països Baixos – anglès, Països d’Oceania (Fiji, Illes Salomó, Tonga i Vanuatu), Portugal, Regne Unit, República de Singapur, Suècia – anglès, Suïssa – alemany o francès, Tunísia (francès) i qualsevol altre que pugui formalitzar durant la vigència d’aquesta convocatòria), o tenir nacionalitat o residència en un país en el qual un dels idiomes oficials sigui algun dels idiomes objecte d’aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès o alemany.

b) Ser alumne universitari de l’últim o penúltim curs durant el curs 2018-2019, o haver obtingut una titulació d’educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l’ensenyament de llengües estrangeres.

c) No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

Les persones interessades a formar part de la borsa d’auxiliars de conversa han de presentar la sol·licitud (Annex 1) degudament emplenada i signada.

A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació:

a) Fotocòpia del passaport o targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d’educació superior al·legada, o certificat d’estar matriculat en l’últim o penúltim curs d’estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l’ensenyament de llengües estrangeres.

c) Certificat mèdic que acrediti que l’interessat no pateix malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funciones com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l’apartat 11.

Juntament amb la sol·licitud (Annex 1) cal adjuntar l’annex 2, en què consten els criteris de valoració, amb autovaloració.

La sol·licitud, juntament amb la documentació ressenyada en l’apartat següent, s’ha

d’adreçar al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (Carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009 de Palma) i s’ha de presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si els interessats decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s’ha de presentar en un sobre obert per tal que l’ofici destinat a la Conselleria d’Educació i Universitat es dati i s’hi faci figurar el que es disposa en l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l’oficina de Correus

corresponent no dati la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada en el Registre de la Conselleria o en les dependències descrites amb anterioritat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.