torna

Detall de la notícia

Imatge 3852459

Una escolarització més equilibrada, equitativa i transparent amb el nou decret d'admissió d'alumnes

\    El nou decret suposar adequar la normativa autonòmica d’escolarització a la realitat social

\    Es revisen els criteris de puntuació en l’admissió d’alumnat per a garantir la igualtat i l’equitat

\   Es reforça l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

\   Es preveuen accions per combatre el frau al procés d’escolarització fent un ús racional dels recursos

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació  i Centres, Antoni Morante i del cap de servei d’Escolarització, Josep Antoni Cañabate, han presentat avui el nou decret d’admissió d’alumnes que s’aplicarà a partir del proper procés d’escolarització, es a dir, per al curs 2020/21. El decret serà aprovat aquest divendres al Consell de Govern de manera que dissabte es publiqui al BOIB.

L’objectiu primer de fer el nou decret és el d’adequar la normativa autonòmica d’escolarització a la realitat social del sistema educatiu de les Illes Balears. Cal tenir en compte que actualment a les Illes, a banda d’un increment constant de la població escolar, es compta amb un alt percentatge d’alumnat nouvingut i amb la taxa d’alumnat estranger escolaritzat més alta de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, des de principis de la passada legislatura, s’ha treballat intensament en els processos d’escolarització equilibrada entre els centres escolars tant públics com privats, especialment en els municipis on hi havia més dificultats per distribuir l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE), bona part del qual és l’alumnat nouvingut, de manera que s’afavoreixi la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Un altre dels objectius és garantir una escolarització en condicions d’igualtat i més equitativa. En aquesta línia s’ha fet una revisió dels criteris de puntuació en l’admissió de l’alumnat, s’ha reforçat el paper de les comissions d’escolarització i s’ha millorat la transparència en l’accés al sistema educatiu.

El nou decret d’escolarització és el fruit d’un treball compartit i un debat profund amb diferents sectors educatius tant en reunions bilaterals com a través d’òrgans de consulta i participació.

Una escolarització més equilibrada

El nou decret estableix una reserva de places per a l'alumnat NESE fins al final del períodes de preinscripció i matrícula, tant ordinària com extraordinària, a fi d’afavorir una escolarització equilibrada.  A 4t d’educació infantil el centre ha de reservar entre 4 i 5 places a cada grup per a alumnes NESE, i d’entre 5 i 7 a la resta de nivells. (article 5 i disposició transitòria primera).

La Conselleria podrà limitar l’escolarització fora de termini d’alumnat NESE en determinats centres amb un elevat nombre de famílies en situació de desavantatge social (article 5.5).

L’escolarització de l’alumnat NESE es farà de forma equilibrada i equitativa entre els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics,  procurant que el nombre d’alumnes NESE no superi el 30% de l’alumnat i vetllant perquè el nombre d’alumnes NESE no excedeixi en un 10% la mitjana d’alumnes NESE de la resta de centres educatius de la seva zona d’escolarització.

L’alumnat NEE serà escolaritzat de forma preferent en centres ordinaris, i només excepcionalment en unitats educatives específiques en centres ordinaris (UEECO), o en centres d’educació especial. (article 6.2)

A l’efecte d’aplicar el criteri de proximitat domiciliària i vetllar per l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb NESE, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca amb la consulta prèvia als consells escolars insulars i, si escau, als consells escolars municipals, podrà definir zones escolars. (article 8.1)

No es podran aplicar ampliacions del nombre màxim d’alumnes per aula no relacionades amb l’escolarització equilibrada d’alumnat NESE quan hi hagi centres a la zona amb vacants. (article 12.3).

S’hauran de constituir comissions d’escolarització que actuaran com a òrgans de garanties d’admissió i estaran formades per representants de la Conselleria, de l’Administració local, del professorat , dels centres educatius públics i dels privats concertats; i dels pares, mares o tutors. També es podrà requerir l’assistència de tècnics o professionals que puguin ajudar en la presa de decisions.

Les comissions d’escolarització podran elevar els seus acords a la Conselleria d’Educació,Universitat i Recerca per tal d’autoritzar una disminució en el nombre d’alumnes per aula en zones amb sobreoferta de places a centres concrets, per tal d’ajustar oferta i demanda a la zona i garantir l'escolarització equilibrada d'alumnat NESE. (disposició addicional primera)

Mes transparència

Els centres docents han de facilitar al pare, mare o tutor, o a l’alumne en el cas que sigui major d’edat, informació objectiva i completa sobre el seu projecte educatiu, incloent les normes d’organització i funcionament de centre, el projecte lingüístic, altres projectes, programes i activitats que se’n derivin, el seu caràcter propi, si escau, i si hi ha o no adscripció a altres centres escolars, així com sobre el règim legal de les aportacions econòmiques, especialment del seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització, així com del nombre de vacants de què disposa i de les que es vagin generant fins a l’inici del curs. Si el centre té pàgina web, haurà de publicar -hi aquesta informació (article 4)

La recollida, gestió o comunicació d’informació de les dades de caràcter personal queden subjectes al règim de tractament previst al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament i la lliure circulació de les dades personals. (disposició addicional primera).

Igualtat d’oportunitats

Els centres públics o privats concertats no podran rebre quantitats de les famílies en concepte de matrícula o per reserva de plaça. Tampoc podran imposar a les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions (article 2.5).

No es podrà exigir l’adquisició de material o equipament escolar en establiments determinats ni al propi centre educatiu, ni la utilització de serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportacions econòmiques per part de les famílies (article 2.5).

L’aportació per part del sol·licitant de dades o documents falsos o l’ocultació de la informació requerida per al procés d’admissió donarà lloc a la pèrdua dels drets de prioritat que li puguin correspondre i l'administració educativa actuarà d'ofici contra aquestes persones, posant-ho en coneixement de l’òrgan judicial competent o davant Fiscalia. Les irregularitats comeses per part de centres públics seran objecte de les corresponents sancions disciplinàries. En els centres concertats podrà ser d’aplicació el previst a l’article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol reguladora del Dret a d’Educació, així com el previst el Reial Decret 2377/1985, pel que s’aprova el Reglament de Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius (article 13.5).

 

Modificacions en el barem de puntuació

Per tal de garantir un procés d’escolarització més equitatiu i igualitari s’han adoptat modificacions en el barem de puntuació. Entre les més destacades es troben les següents:                   

Criteris prioritaris

 • Passa de tenir la consideració de criteri complementari  a prioritari la pertinença a una família nombrosa (tenint en compte que s’inclouen les modalitats de família nombrosa general, especial i la família monoparental assimilable a la família nombrosa). Una de les novetats és que s’assimila la condició de família monoparental a la família nombrosa com a conseqüència de l’aprovació de la Llei de Suport a les famílies.
 • A més, s’afegeix com a criteri prioritari la condició d’esportista d’alt nivell.
 • Es fan els següents canvis en la puntuació del barem:
  • Pel que fa a l’existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors hi treballin, canvia el següent:
   • Pel primer germà o germana al centre passen de a 4 a 5,5 punts.
   • Per cada un dels germans següents, passen de 3 a 4 punts.
   • Pel pare, mare o tutor/a que treballi al centre, passen de  4 a 5,5 punts.
   • Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre, passen de 7 a 9,5 punts.
  • En relació al motiu del paràgraf anterior, també s’atorguen punts pel centre educatiu adscrit, tal com segueix:
   • Pel primer germà o germana al centre adscrit: 3,5 punts.
   • Per cada un dels germans següents al centre adscrit: 2 punts.
   • Pel pare, mare o tutor/a que treballi al centre adscrit: 3,5 punts.
   • Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre adscrit: 5,5 punts.
  • Pel que fa a la ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, dels tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:
   • Pel domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, dels tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar, es manté en 2 punts.
   • Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització, passa de  1,5 a 2 punts.
   • Per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització : 1,5 punts.
  • Pel que fa a la ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare o qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat:
   • Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del seu pare, mare, tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar: es manté en 1 punt.
   • Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització: passa de 0,75 a 1 punt.
   • Per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització: 0,75 punts.
  • S’atorga la següent  puntuació per la condició de família nombrosa. Una de les novetats és la puntuació que s’atorga a les famílies monoparentals:
   • Família nombrosa especial: 2 punts
   • Família nombrosa general: 1 punt
   • Família monoparental assimilable a família nombrosa en virtut de la Llei de Suport a les famílies: 1 punt
   • S’afegeix també l’acolliment familiar de l’alumne i atorga 1 punt.
   • També atorga la mateixa puntuació el fet que l’alumne tengui la condició d’esportista d’alt nivell.

Criteris complementaris

 • S’ha actualitzat el llistat de malalties cròniques i s’afegeix la circumstància que l’alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària immediata específica. Aquestes circumstàncies s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, la validesa dels quals serà valorada per una comissió tècnica de valoració (salut-escolarització). En cas que es demostri que en l’emissió del certificat mèdic s’han produït irregularitats o s’han falsejat dades, el Servei d’Escolarització atorgarà a l’alumne una plaça d’ofici on quedin vacants.
 • S’afegeixen com a criteris complementaris les circumstàncies següents:
 • Aquells alumnes l’escolarització dels quals vengui motivada pel trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares (1 punt).
 • Famílies en risc social i víctimes de violència masclista (3 punts).
 • Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat (2 punts).
 • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial (2 punts).
 • Es determinen quines són les circumstàncies rellevants que poden ser apreciades per l’òrgan competent del centre i que atorguen un punt en total i un màxim de 0,5 punts per criteri:
  • Fills de famílies monoparentals (de les no previstes a la Llei de Suport a les famílies, per tal d’evitar una doble puntuació). 
  • Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.
  • Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
  • Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI).
  • S’elimina la possibilitat d’assignar punts al criteri de ser fills d'antics alumnes del centre.