torna

Detall de la notícia

Inici del procés d'informació pública de l'Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears

El dia 26 de novembre es va publicar, al BOIB número 160, la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de novembre de 2019 per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears.

El dia 16 de juliol de 2019 es va iniciar el tràmit de consulta prèvia de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Aquest tràmit va finalitzar el dia 20 de setembre de 2019.

Es sotmet l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears a informació pública i es posa a disposició de les persones interessades. Es podrà consultar:

-  Presencialment, a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al carrer del Ter, 16, Palma.

-  Telemàticament, a la pàgina web de la mateixa Conselleria (<http://educacioiuniversitat.caib.es/>) i al portal Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (carrer del Ter, 16, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’han d’adreçar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics a l’apartat “Participació ciutadana en l’elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.  Sempre que les al·legacions presentades mitjançant el web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s’han d’incloure en l’expedient d’elaboració normativa, tot i que no constin en el registre electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, l’òrgan responsable de tramitar l’Avantprojecte de llei n’ha d’emetre la diligència corresponent.

El termini d’informació pública serà des de dia 27 de novembre de 2019 fins dia 27 de febrer de 2020.

Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears

Accés al BOIB 160 i al procés de Participació Ciutadana