torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears (LEIB)

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca vol iniciar el procediment per elaborar l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears (LEIB).

Aquest Avantprojecte pretén regular el sistema educatiu de les Illes Balears, d’acord amb les pròpies competències i en el marc del sistema educatiu espanyol.

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, amb caràcter previ a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei esmentat i sens perjudici de la futura audiència i informació pública, resulta necessari dur a terme la consulta pública per mitjà del portal web de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tenir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la futura norma en relació amb els aspectes següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquesta regulació es pretén fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa, institucionalitzar l’avaluació i dotar els centres educatius d’una autonomia pedagògica i de gestió més gran.

b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació

Amb aquest projecte s’exerciran les competències autonòmiques en matèria d’educació, d’acord amb l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. Així ho han fet, a més, altres comunitats autònomes com Andalusia o Catalunya.

c) Els objectius de la norma

Com s’ha indicat, els objectius de la norma es poden resumir a regular el sistema educatiu de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa i institucionalitzar l’avaluació, d’acord amb les pròpies competències i en el marc del sistema educatiu espanyol.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Atès que es tracta d’exercir les competències legislatives d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, com hem indicat, no existeixen solucions alternatives.

Es poden fer les aportacions que es consideri adients sobre aquestes qüestions, fins dia 20 de setembre de 2019, a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç.