torna

Detall de la notícia

Imatge 3813945

El Museu Etnològic de Muro disposarà per primera vegada en la seva història d'un tècnic

El Govern de les Illes Balears ha augmentat de forma progressiva durant aquesta passada legislatura la dotació pressupostària del Museu de Mallorca i aquests darrers dos anys s'han creat i dotat quatre noves places per a l'equipament. Una d'aquestes places és la de la Secció Etnològica de Muro que per primera vegada a la història del Museu, comptarà amb la plaça d'un tècnic especialitzat, fet inèdit, ja que fins a hores d'ara només comptava amb una plaça d'ordenança amb funcions de vigilància de la instal·lació.

Tot i la delegació de competències de gestió del Museu de Mallorca al Consell Insular de Mallorca, el Govern segueix gestionant el personal que treballa a l'equipament.

El Pla de Cultura preveu una planificació de mesures, a curt, mitjà i llarg termini, per a la millora dels equipaments dependents del Govern de les Illes Balears per tal de dotar-los de les eines necessàries per a una bona gestió. En el cas del Museu Etnològic de Muro, una de les seccions del Museu de Mallorca, el Pla Estratègic de Patrimoni concreta, entre altres actuacions, la necessitat prioritària de dotar-lo de personal tècnic. És per això que en compliment de la línia d'actuació 3 del Pla de Cultura, des de la Conselleria s'ha treballat per finalment complir aquest objectiu.

Cal recordar que en el passat Consell de Govern de dia 17 de maig es va aprovar el Decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i que és vigent des del Dia Internacional dels Museus.